Ακόμα καλύτερες επιδόσεις για την Ελλάδα που καινοτομεί Featured

Posted On Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018 20:07 Written by
Rate this item
(0 votes)

Βελτίωση των επιμέρους δεικτών για την καινοτομία και τις διασυνδέσεις των επιχειρήσεων αποτυπώνεται στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018

Διαρκώς βελτιούμενες επιδόσεις εμφανίζει η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018 (European Innovation Scoreboard, EIS) αναφορικά με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας από το 2014 ως σήμερα.

Αντίστοιχη βελτίωση καταγράφεται και σε επιμέρους διαστάσεις της καινοτομίας και της έρευνας & ανάπτυξης, με τη χώρα να συγκλίνει πλέον προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως, σε αρκετές άλλες διαστάσεις έχει πολύ δρόμο ακόμα να καλύψει…

Το σχετική ανάλυση των στοιχείων του EIS που αφορούν την Ελλάδα πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), με σκοπό να διευκολύνει την κατανόηση των περίπλοκων πρωτογενών συνθετικών πινάκων που μας αφορούν (όπως αυτοί δημοσιεύονται στο αντίστοιχο country report για την Ελλάδα) και την επακόλουθη ενίσχυση του σχετικού δημόσιου διαλόγου.

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (ΕIS) του 2018, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζει τις σχετικές επιδόσεις των κρατών μελών για το έτος 2017, λαμβάνοντας υπόψη 27 διαφορετικούς δείκτες.

Μέσω της ετήσιας δημοσίευσης του EIS, από το 2000 ως σήμερα, παρέχεται η δυνατότητα συγκριτικής αποτίμησης των ερευνητικών και καινοτομικών επιδόσεων των ευρωπαϊκών κρατών-μελών (καθώς και κάποιων τρίτων χωρών), αναδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο τις ισχυρές και ασθενείς διαστάσεις του ερευνητικού και καινοτομικού τους συστήματος.

Επιπλέον, μέσω της δημοσίευσης των ευρημάτων, τα κράτη-μέλη παροτρύνονται να σταθμίσουν ή/και να ιεραρχήσουν τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του 2018, η συνολική ευρωπαϊκή επίδοση στην καινοτομία συνεχίζει να αυξάνεται, με τον ρυθμό αυτής της βελτίωσης να επιταχύνεται ειδικά τα τελευταία έτη, εξέλιξη η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η απόσταση που χωρίζει την ΕΕ από βασικούς ανταγωνιστές της, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Στο επίπεδο των κρατών-μελών, η Σουηδία βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο, που εντάσσεται από φέτος στην ομάδα των κορυφαίων χωρών σε καινοτομία.

Η θέση της Ελλάδας
Με δεδομένο ότι τα κράτη-μέλη κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες και κατατάσσονται σύμφωνα με έναν συνθετικό δείκτη καινοτομίας (Summary Innovation Index), η Ελλάδα περιλαμβάνεται -όπως και τα προηγούμενα χρόνια, άλλωστε- στην ομάδα των χωρών με "Μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία", με κριτήριο τις επιδόσεις της σ’ ολόκληρο το φάσμα των δεικτών έρευνας, καινοτομίας, ανθρώπινου δυναμικού, δομής της οικονομίας και επιχειρηματικότητας του EIS, καταλαμβάνοντας την 22η θέση στη σχετική λίστα.

Συνολικά και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (2010: 100), η Ελλάδα εμφανίζει διαρκώς βελτιούμενη πορεία από το 2014 ως το 2017, με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας να αυξάνεται από τις 62 στις 69 μονάδες βάσης.

Αναλυτικότερα, οι διαστάσεις του συνθετικού δείκτη καινοτομίας στις οποίες η χώρα παρουσιάζεται ως πιο "δυνατή" είναι τα "ελκυστικά ερευνητικά συστήματα", οι "καινοτόμοι" και οι "διασυνδέσεις".

Στην περίπτωση των "καινοτόμων", μάλιστα, η χώρα ξεπερνά κατά 17,7 μονάδες βάσης τον ευρωπαϊκό ΜΟ (Ελλάδα: 117,7 - ΕΕ 2017: 100). Στην περίπτωση των "ελκυστικών ερευνητικών συστημάτων" και των "διασυνδέσεων", οι επιδόσεις της χώρας υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ μόνο κατά 10 μονάδες βάσεις (Ελλάδα: 90,0 και 90,2 - ΕΕ 2017: 100).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον δείκτη "πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση", ο οποίος συνυπολογίζεται στη διάσταση "ανθρώπινοι πόροι", η επίδοση της χώρας, επίσης, ξεπερνά τον ΜΟ της ΕΕ κατά 23 μονάδες βάσης…

Οι διαστάσεις στις οποίες η χώρα υπολείπεται σημαντικά ως προς τον ΜΟ της ΕΕ είναι η "χρηματοδότηση και υποστήριξη" και τα "περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας". Εδώ, η χώρα υπολείπεται κατά 61,3 και 64,9 μονάδες βάσης, αντίστοιχα (Ελλάδα: 38,7 και 35,1, με ΕΕ 2017: 100).

Επίσης, υστέρηση σε σχέση με τον ΜΟ της ΕΕ καταγράφεται στις διαστάσεις "περιβάλλον φιλικό προς την καινοτομία" (40,3), "αντίκτυπος στις πωλήσεις" (45,6) και "επιχειρηματικές επενδύσεις" (54,7).

Εστιάζοντας στην Καινοτομία

Η πολύ υψηλή επίδοση της χώρας στη διάσταση της καινοτομίας (διάσταση "καινοτόμοι") αντιστοιχεί σε εξίσου υψηλές επιδόσεις σ’ όλους τους επιμέρους δείκτες που την απαρτίζουν.

Αναλυτικότερα, στον δείκτη που αφορά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες, στον δείκτη που αφορά στις ΜμΕ που καινοτομούν στο μάρκετινγκ ή/και στην οργανωσιακή καινοτομία, καθώς και σε όσες ΜμΕ καινοτομούν εντός της επιχείρησης, οι επιδόσεις υπερβαίνουν τον ΜΟ της ΕΕ κατά 19,5, 21,5 και 12,8 μονάδες βάσης, αντίστοιχα.

Μάλιστα, στον δείκτη που αφορά στις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τρίτους (και ο οποίος συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση της διάστασης "διασυνδέσεις"), η επίδοση της χώρας ξεπερνά τον ΜΟ της ΕΕ κατά 35,3 μονάδες βάσης!

Η μόνη περίπτωση όπου οι εγχώριες καινοτομικές επιδόσεις υστερούν της ΕΕ, είναι οι "πωλήσεις καινοτομιών που είναι νέες ως προς την αγορά ή την επιχείρηση", δείκτης ο οποίος συνυπολογίζεται στη διάσταση "αντίκτυπος στις πωλήσεις". Ωστόσο, η υστέρηση είναι μόνο 6,1 μονάδες βάσης.

Εκτός από τη σύγκριση με τον ΜΟ της ΕΕ, αξία έχει να καταγραφεί η διαχρονική πορεία των σχετικών καινοτομικών επιδόσεων της χώρας. Ειδικότερα, η σύγκριση πρέπει να αφορά στις σημερινές επιδόσεις ως προς εκείνες που είχαν καταγραφεί κατά τον προηγούμενο κύκλο της πανευρωπαϊκής έρευνας για την Καινοτομία (Community Innovation Survey), έρευνα από την οποία αντλούνται οι σχετικοί δείκτες προκειμένου να ενταχθούν στην έκδοση του EIS.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι σημερινές καινοτομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων έχουν βελτιωθεί και στους έξι επιμέρους δείκτες, συγκριτικά με τα αποτελέσματα του 2014. Ενδεικτικά, η αύξηση στον δείκτη "καινοτόμες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τρίτους" είναι της τάξης των 53 μονάδων βάσης, ενώ αντίστοιχα, στο δείκτη "ΜμΕ που καινοτομούν σε προϊόντα ή διαδικασίες" είναι της τάξης των 28 μονάδων βάσης.

Εστιάζοντας στη χρηματοδότηση της Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις, όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη έκδοση του EIS.

Παραθέτοντας τα διαχρονικά στοιχεία (από το 2011 ως σήμερα) και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται συνεχής αύξηση προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μία μικρή εξαίρεση στις δαπάνες του δημόσιου τομέα μεταξύ των ετών 2016-2017 σε σύγκριση με τον ΜΟ. της ΕΕ για το έτος 2017.

Η συμβολή του ΕΚΤ στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας

Από το 2012, όταν και ανέλαβε την ευθύνη συλλογής και έκδοσης των εθνικών στατιστικών Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), το ΕΚΤ συμβάλλει στη διαμόρφωση των δεικτών καινοτομίας που παρουσιάζονται στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (EIS).

Από το ΕΚΤ αποστέλλονται στο EIS τα στοιχεία που αντλούνται από τη διεξαγωγή της έρευνας για την Καινοτομία (Community Innovation Survey), και αφορούν σε έξι δείκτες ("Non R&D innovation expenditures", "SMEs innovating in-house", "Innovative SMEs collaborating with others", "SMEs product /process innovations", "SMEs marketing /organizational innovations" και "Sales of new-to-market/firm innovations"), κι από τη διεξαγωγή της έρευνας για τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης σ’ όλους τους τομείς της οικονομίας και για τα στοιχεία που αφορούν σε δυο δείκτες ("Public R&D Expenditures" και "Business R&D Expenditures").

Σημειώνεται ότι στην παρούσα ανάλυση δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στη σχετική θέση της χώρας ως προς τον ΜΟ της ΕΕ για το 2010, δεδομένου ότι τα στοιχεία εκείνης της περιόδου για τη χώρα μας δεν αποτελούν επίσημες μετρήσεις αλλά υπολογισμούς και αναγωγές στη βάση των τελευταίων καταμετρημένων στοιχείων, της περιόδου 2004-2006 για την καινοτομία και του 2005 για την Έρευνα & Ανάπτυξη.

Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, τα οποία παράγονται και εκδίδονται από το ΕΚΤ, αποστέλλονται σε τακτική βάση στη Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Η ανάλυση των στοιχείων και οι σχετικοί δείκτες δημοσιεύονται σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ οι οποίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο της έρευνας European Innovation Scoreboard 2018 θα βρείτε στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

Read 346 times Last modified on Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2018 11:20

Related items

 • Μελέτη της Oracle για την συνεργασία HR και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

  Διεθνής μελέτη εξετάζει το πώς τα δεδομένα και τα εργαλεία ανάλυσης μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες χρηματοοικονομικών και HR να συνεργαστούν

  Η λογική του βραχυπρόθεσμου και οι περιχαρακωμένες συνήθειες που απορρέουν από την κουλτούρα αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζει η συνεργασία μεταξύ των ομάδων HR και χρηματοοικονομικών, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από την Oracle.

  Η μελέτη σε 1.510 επαγγελματίες του HR, των χρηματοοικονομικών και άλλων επιχειρησιακών λειτουργιών κατέδειξε ότι για να αποκομίσουν αξία από τα δεδομένα και να βοηθήσουν τους οργανισμούς να προσαρμοστούν στην ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά ταλέντων, οι ομάδες HR πρέπει να αναθεωρήσουν τις τεχνολογίες των εργαλείων ανάλυσης, τις δεξιότητες και τις διαδικασίες, ώστε να βελτιώσουν τη συνεργασία με το τμήμα χρηματοοικονομικών και να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  «Τα τμήματα HR και χρηματοοικονομικών διαθέτουν διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές δεξιότητες. Το γεγονός ότι, παραδοσιακά, τα δύο αυτά τμήματα δε συνεργαζόντουσαν στενά μεταξύ τους, είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει ώστε οι οργανισμοί να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη, εξελισσόμενη αγορά», δήλωσε ο Donald Anderson, Director, Organization & Talent Development της Oracle.

  «Το πρώτο βήμα για να ξεπεραστούν τα παραδοσιακά εμπόδια και να συνεργαστούν οι ομάδες του HR και των χρηματοοικονομικών, είναι να διαθέτουν πνεύμα συνεργασίας σε συνδυασμό με τα κατάλληλα σύνολα δεξιοτήτων, τόσο για τη συγκέντρωση όσο και για την ανάλυση δεδομένων, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στη λήψη καίριων επιχειρηματικών αποφάσεων.

  Αυτό το στοιχείο από μόνο του θα ωφελήσει σημαντικά την απόδοση ενός οργανισμού».

  Η κατοχή δεδομένων δε σημαίνει αυτόματα και αποτελεσματική χρήση τους

  Η εμφάνιση νέων τεχνολογιών, η αύξηση του κόστους στελέχωσης και η αυξανόμενη ζήτηση νέων δεξιοτήτων έχουν σαν αποτέλεσμα η παγκόσμια αγορά ταλέντων να είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ.

  Για να είναι επιτυχημένες σε αυτή την ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά, οι ομάδες HR πρέπει να αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους όσον αφορά στα εργαλεία ανάλυσης, στις δεξιότητες και στη συνεργασία, ώστε να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  • 95% των επαγγελματιών HR και χρηματοοικονομικών σχεδιάζουν να θέσουν τη συνεργασία με βάση τα δεδομένα ως προτεραιότητα για το 2019.

  • Για την ουσιαστική αξιοποίηση των δεδομένων, οι ομάδες HR και χρηματοοικονομικών πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Η έρευνα εντόπισε ότι το 49% δεν μπορεί, επί του παρόντος, να χρησιμοποιήσει εργαλεία ανάλυσης για την πρόβλεψη αποτελεσμάτων και το 81% δεν μπορεί να καθορίσει μελλοντικές ενέργειες με βάση τα δεδομένα προβλέψεων.

  Το ζητούμενο είστε εσείς, όχι η αύξηση της τεχνολογίας

  Ενώ τα δεδομένα και τα εργαλεία ανάλυσης έχουν οδηγήσει το HR και τα χρηματοοικονομικά σε ανάπτυξη, τα οφέλη είναι περιορισμένα όπου δεν υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία και ικανότητα παραγωγής αξίας.

  Για να επωφεληθούν, τα δύο τμήματα πρέπει να ξεπεράσουν την εμμονή στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, να ελιχθούν ανάμεσα στις αντικρουόμενες κουλτούρες και να μειώσουν το κενό δεξιοτήτων.

  • Το σημαντικότερο εμπόδιο για τη συνεργασία μεταξύ HR και χρηματοοικονομικών είναι η λογική του βραχυπρόθεσμου, με το 71% να δηλώνει ότι οι ομάδες εστιάζουν στα τρίμηνα και όχι στη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση.

  • Οι αντικρουόμενες κουλτούρες των τμημάτων είναι μια ακόμα σημαντική πρόκληση, με σχεδόν το ένα τρίτο (29%) να κατατάσσει τις, παραδοσιακά ξεχωριστές, συνήθειες ως το μεγαλύτερο εμπόδιο. Άλλα εμπόδια που αναφέρθηκαν ήταν η ασυμφωνία των συνόλων δεξιοτήτων (27%) και οι απομονωμένοι, αυτόνομοι τομείς του οργανισμού (17%).

  • Οι ομάδες HR, επιπλέον, δε διαθέτουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν σε ενέργειες βάσει των δεδομένων και να επιλύσουν προβλήματα (70%), να εξελίξουν την ποσοτική ανάλυση και αιτιολόγηση (67%) και να προβλέψουν τις ανάγκες του προσωπικού αξιοποιώντας εργαλεία ανάλυσης (55%).

  Οι υπεύθυνοι HR και χρηματοοικονομικών χρειάζονται μία ενιαία εικόνα της πραγματικότητας

  Στην πλειοψηφία τους (80%) οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι ομάδες HR και χρηματοοικονομικών ήδη βοηθούν τους οργανισμούς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις βάσει των δεδομένων. Οι ομάδες τους θα χρειαστεί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ωστόσο η έμφαση στη συνεργασία πρέπει να είναι πιο έντονη ώστε οι οργανισμοί να καταφέρουν να αποκομίσουν ακόμα μεγαλύτερα επιχειρηματικά οφέλη:

  • Σε ποσοστό 88% οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η συνεργασία μεταξύ HR και χρηματοοικονομικών θα βελτιώσει τις επιχειρηματικές επιδόσεις, ενώ σε ποσοστό 76% πιστεύουν ότι θα βελτιώσει την ευελιξία του οργανισμού.

  • Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς (57%) σχεδιάζουν την επίτευξη συνολικότερης αξιοποιήσιμης πληροφόρησης για κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων τους μέσα από τη συνεργασία, και σε ποσοστό 52% οι επαγγελματίες του HR και των χρηματοοικονομικών πιστεύουν ότι αυτό θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη στρατηγική συνεργασία τους.

  Η AI θα προετοιμάσει το δρόμο για ευρύτερη συνεργασία και καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα

  Οι επαγγελματίες του HR και των χρηματοοικονομικών προσβλέπουν στις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), για να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα:

  • Ενώ το ένα τέταρτο (25%) των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί την AI κυρίως για να εντοπίσει ταλέντα υψηλού ρίσκου και για να μοντελοποιήσει τους διαύλους τροφοδότησης με ταλέντα (22%), σπάνια χρησιμοποιεί την AI για να προβλέψει επιδόσεις (18%) ή για να βρει κορυφαία ταλέντα (15%).

  • Κατά το επόμενο έτος, σε ποσοστό 71% οι συμμετέχοντες στην έρευνα σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την AI για να εντοπίσουν, ήδη κατά τη στελέχωση, υποψηφίους με κορυφαία απόδοση και ιδανικούς υποψηφίους με ανάλυση βιογραφικών (70%).

  • Άλλες προτεραιότητες των ερωτηθέντων, όσον αφορά στην AI, είναι η μοντελοποίηση του διαύλου τροφοδότησης με ταλέντα (58%), η επισήμανση εργαζόμενων υψηλού ρίσκου μέσω μοντελοποίησης της σταδιακής απώλειας εργαζόμενων (52%) και η υποστήριξη των επαφών των εργαζόμενων με τη χρήση chatbots (38%).

  Ο Tom Davenport, καθηγητής στο Babson College και ειδικός στα εργαλεία ανάλυσης, δήλωσε:

  «Ο κόσμος των εργαλείων ανάλυσης και της AI φέρνει για το HR τεράστιες ευκαιρίες ώστε να μπορέσει να αποκτήσει αξιοποιήσιμες πληροφορίες, να λαμβάνει πιο έξυπνες αποφάσεις και να δημιουργήσει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά στα ταλέντα.

  Η διαφαινόμενη τάση τόσο πολλών επαγγελματικών του HR να σχεδιάζουν σημαντικές επενδύσεις στην AI, κατά το επόμενο έτος, είναι πολλά υποσχόμενη και δείχνει ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο στρατηγικά αποτελέσματα και επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε ένα εντελώς νέο επίπεδο για να βρουν τα κατάλληλα ταλέντα».

  Μεθοδολογία
  Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 1.510 επαγγελματίες του HR, των χρηματοοικονομικών και άλλων επιχειρημασιακών λειτουργιών στα τέλη του 2018. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από μεγάλη ποικιλία κλάδων και χωρών, όλοι από εταιρείες με έσοδα άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

 • Έρευνα της Accenture για τον ρόλο των CFO στις ψηφιακές επενδύσεις

  Το 76% των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών συμφωνούν ότι η φύση των χρηματοοικονομικών θα συνεχίσει να κινείται από παραδοσιακές οικονομικές δεξιότητες σε ψηφιακές και στατιστικές, καθώς και σε ικανότητες συνεργασίας

  Οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να οδηγούν τις ψηφιακές εξελίξεις στους οργανισμούς τους (digital disruption), σύμφωνα με μια νέα έρευνα της Accenture.

  Οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές στις μέρες μας επιβλέπουν πολλά περισσότερα από τη χρηματοοικονομική λειτουργία και αποτελούν κομβικό σημείο σε ότι αφορά την κατεύθυνση των ψηφιακών επενδύσεων σε όλο το εύρος του οργανισμού καθώς επίσης στη διαχείριση του οικονομικού αντίκτυπου και αποτελεσμάτων τους.

  Η έρευνα The CFO Reimagined: From Driving Value to Building the Digital Enterprise διαπιστώνει ότι οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές έχουν επεκταθεί πέρα από τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς τους ρόλους σε πεδία που έχουν ευρύτερη επίδραση για την εταιρεία.

  Συγκεκριμένα, 81% των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών θεωρούν τον εντοπισμό και τον προσανατολισμό προς νέα πεδία παραγωγής αξίας για την επιχείρησή τους ως μια από τις κυριότερες ευθύνες τους. Παράλληλα, το 77% θεωρούν ότι η κατεύθυνση του λειτουργικού μετασχηματισμού σε όλο το εύρος της επιχείρησης βρίσκεται εντός των αρμοδιοτήτων τους.

  «Ο ρόλος των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια από τη θέση του λογιστή στη θέση του επιχειρηματικού εταίρου και πλέον σε αυτή του στρατηγικού συμβούλου, αποτελώντας μάλιστα τον ακρογωνιαίο λίθο όσον αφορά τα αποτελέσματα των ψηφιακών επενδύσεων», είπε ο Steve Culp, Managing Director στην Accenture και παγκόσμιος επικεφαλής του τομέα Finance & Risk της εταιρείας.

  «Πρόσθετα, οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές γίνονται γρήγορα οι «ψηφιακοί θεματοφύλακες» των οργανισμών τους, αξιοποιώντας τεχνικές αναλύσεις πρόβλεψης και την τεχνητή νοημοσύνη με στόχο να ερμηνεύσουν καλύτερα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις που παράγουν αξία, βελτιώνουν την αποδοτικότητα και καθιστούν εφικτή τη στρατηγική, ξεπερνώντας έτσι τα παραδοσιακά όρια της χρηματοοικονομικής λειτουργίας.»

   


  O CFO ως Ηγέτης Ψηφιακών Επενδύσεων

  Οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές αποτελούν κινητήριους μοχλούς της ψηφιακής ατζέντας, με το 77% να ηγείται προσπαθειών για τη βελτίωση της απόδοσης μέσω της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών και το 77% επίσης να αξιολογεί πώς καινοτόμες τεχνολογίες θα μπορούσαν να ωφελήσουν ολόκληρη την εταιρεία και το ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα.

  Οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές όχι μόνο διεξάγουν τα καθήκοντά τους καλύτερα και γρηγορότερα μέσω του αυτοματισμού, αλλά παράλληλα οδηγούν στην «ψηφιοποίηση» άλλων λειτουργιών/διευθύνσεων, ανακαλύπτοντας νέους τρόπους για τη χρήση της τεχνολογίας με στόχο να αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα και να δημιουργήσουν νέες πηγές εισοδήματος.

  CFOs: Οργάνωση Δεδομένων

  Η καθημερινότητα των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών αφορά δραστηριότητες σχετικές με το στρατηγικό σχεδιασμό, τη συμβουλευτική και τις αναλύσεις, καθώς συνεχίζουν να αυτοματοποιούν τυπικά καθήκοντα λογιστικής διαχείρισης, ελέγχου και συμμόρφωσης.

  Η αυτοματοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων δίνει τη δυνατότητα στην Οικονομική Διεύθυνση να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε νέα καθήκοντα με μεγαλύτερες προκλήσεις και να ενώσει τη διοικητική ομάδα για την αξιοποίηση πληροφοριών που προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων.

  Σήμερα, το 34% των οικονομικών εργασιών πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογίας, ενώ μέχρι το 2021, περίπου το 45% αυτών των καθηκόντων θα έχει πλήρως αυτοματοποιηθεί.

  “Η χρήση δεδομένων από τους Ανώτατους Οικονομικούς Διευθυντές επεκτείνεται και σε άλλα τμήματα της επιχείρησης.

  Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εδραιώσουν καλύτερα τη θέση τους σε ότι αφορά τεχνολογίες μετασχηματισμού, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Ανάλυση Δεδομένων προκειμένου να συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση του συνόλου της εταιρείας, να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να ανακαλύψουν νέους πηγές εισοδήματος», είπε ο Δρ. Christian Campagna, Managing Director της Accenture Strategy, CFO & Enterprise Value.

  «Οι Ανώτεροι Οικονομικοί Διευθυντές που θα καταφέρουν να διαχειριστούν αυτές τις ευκαιρίες, θα είναι πραγματικοί φρουροί της επιχείρησής τους».

  Το Μελλοντικό Ταλέντο στα Χρηματοοικονομικά

  Καθώς ο ρόλος των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών συνεχίζει να εξελίσσεται, το ίδιο συμβαίνει και με τις δεξιότητες που απαιτούνται.

  Η σημερινή Οικονομική Διεύθυνση πρέπει να αποτελείται από στελέχη που διαθέτουν μεγάλη γκάμα ικανοτήτων, από την απεικόνιση δεδομένων μέχρι την ευέλικτη και δημιουργική σκέψη.

  Οι περισσότεροι CFOs αναγνωρίζουν πως οι παραδοσιακές δεξιότητες στα οικονομικά θα συνεχίζουν να αντικαθίστανται με προχωρημένες ψηφιακές, στατιστικές, λειτουργικές δεξιότητες και καθώς και ικανότητες συνεργασίας (76%).

  Παράλληλα, 78% λένε ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει γρήγορα και δραστικά, καθώς οι παραδοσιακοί ρόλοι στα οικονομικά μπορεί σύντομα να καταστούν ξεπερασμένοι.

  Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους Ανώτατους Οικονομικούς Διευθυντές θα είναι η πρόσληψη ή η εκπαίδευση των ταλέντων για τη συλλογή δεδομένων και την άντληση αξιοποιήσιμων πληροφοριών μέσα από αυτά.

  80% των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών συμφωνούν πως το λεγόμενο “data storytelling” είναι μια σημαντική δεξιότητα για το σύγχρονο επαγγελματία οικονομικών. Θα πρέπει να έχουν διευρυμένους ορίζοντες και να είναι πιο ανοικτοί στη συνεργασία και την επικοινωνία, προκειμένου να δουλέψουν πιο αποδοτικά με τους επικεφαλής άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών, έχοντας ρόλο στρατηγικού συμβούλου.

  «Φαίνεται να υπάρχουν δύο στρατόπεδα σχετικά με αυτό που αναζητούν οι άνθρωποι σε έναν Ανώτατο Οικονομικό Διευθυντή:

  Από τη μια πλευρά αναζητούν ένα «λογιστικό» υπόβαθρο και από την άλλη ένα πιο στρατηγικό οικονομικό ρόλο που συνεργάζεται με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, εξηγεί ο Chris Weber, Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής και αντιπρόεδρος της εταιρείας Halliburton.

  “Στην πορεία του χρόνου, νομίζω ότι υπάρχει τάση προς τον δεύτερο ρόλο, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καν εκπαιδευτεί ως λογιστής.”

  Για να μάθετε περισσότερα για την έκθεση, επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.accenture.com/gr-en/insights/consulting/cfo-research-overview

  Σχετικά με την έρευνα:

  Η έρευνα αυτή βασίζεται σε δημοσκοπήσεις μέσω διαδικτύου στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 700 CFOs από όλο τον κόσμο καθώς και περισσότεροι από 200 αναγνωρισμένους και ανερχόμενους επαγγελματίες οικονομικών (τα «ταλέντα του μέλλοντος»).

  Έγιναν περίπου 50 ποιοτικές συνεντεύξεις με Ανώτατους Οικονομικούς Διευθυντές, ανώτερα στελέχη οικονομικών, CEOs και CDOs. Η επιλογή των ατόμων έγινε με κριτήριο ότι τα εν στελέχη εργάζονταν σε παγκόσμιες εταιρείες, με κύκλο εργασιών δισεκατομμυρίων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα ικανοποιητικό μίγμα κλάδων και γεωγραφιών σε όλο τον κόσμο.

  Η έρευνα διεξήχθη από το Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2018.

   

 • Η ATCOM Μεγάλος Χορηγός στο 6ο Information Security Conference

  Μέσω του Akamai Business Unit της και με εισηγητή τον Richard Meeus, Head of Security Strategy της Akamai

  Το εξειδικευμένο Akamai Business Unit της ATCOM και μοναδικός Akamai NetAlliance Partner στην Ελλάδα θα είναι Μεγάλος Χορηγός στο 6ο Information Security Conference που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2019.

  Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Richard Meeus, Head of Security Strategy της Akamai θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα “Digital Transformation and the Αssociated Risks”, όπου θα αναφερθεί στους κινδύνους με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπες οι εταιρείες κατά την μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, αναλύοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης μίας ενδελεχούς πολιτικής ασφαλείας στον πυρήνα της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού κάθε επιχείρησης.

  Richard Meeus

  Το Akamai Business Unit της ATCOM, υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Μαυρομιχάλη με 18-ετή εμπειρία στις υπηρεσίες Akamai, είναι ο μοναδικός Akamai Reseller Partner στην Ελλάδα. Πρόσφατα βραβευμένο ως “Partner of the Year” της Akamai και με πλούσιο πελατολόγιο που περιλαμβάνει κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς από πληθώρα επιχειρηματικών κλάδων, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών security, content delivery και web performance της Akamai.

 • Μελέτη: Το 89% των ομάδων χρηματοοικονομικών δεν έχει ακόμα υιοθετήσει την ΑΙ

  Έκθεση του AICPA και της Oracle δείχνει ότι το 90% των ομάδων χρηματοοικονομικών δε διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να υιοθετήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, πράγμα που έχει αρνητική επίπτωση στο ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων, σύμφωνα με νέα μελέτη του Διεθνούς Συνδέσμου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών Λογιστών (Association of International Certified Professional Accountants - AICPA και της Oracle (NYSE: ORCL).

  Από τη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 700 στελέχη χρηματοοικονομικών από όλο τον κόσμο, προέκυψε ότι παρά τη σαφή συσχέτιση μεταξύ των υλοποιήσεων AI και της αύξησης των εσόδων, σε ποσοστό 89% οι οργανισμοί δεν έχουν υλοποιήσει λύσεις AI στον τομέα των χρηματοοικονομικών, ενώ μόνο το 10% των ομάδων χρηματοοικονομικών πιστεύουν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες για να υποστηρίξουν τις ψηφιακές φιλοδοξίες του οργανισμού.

  Η έκθεση με τίτλο "Agile Finance Unleashed: The Key Traits of Digital Finance Leaders" επισημαίνει ότι, σε ποσοστό 46%, οι υπεύθυνοι χρηματοοικονομικών που είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες αναφέρουν θετική εξέλιξη των εσόδων, σε αντίθεση με μόνο 29% εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά στην τεχνολογία.

  Επιπλέον, οι οργανισμοί που έχουν δει τα έσοδά τους να αυξάνονται είναι πιο πιθανό να υλοποιήσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με εκείνους που σημειώνουν σταθερά ή μειούμενα έσοδα.

  Ωστόσο, μόνο το 11%, των υπευθύνων χρηματοοικονομικών που ερωτήθηκαν έχουν υλοποιήσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα τους, με το 90% να δηλώνει ότι η ομάδα τους δεν έχει δεξιότητες για να υποστηρίξει τον εταιρικό ψηφιακό μετασχηματισμό.

  Ο John Merino, Chief Accounting Officer της FedEx, δήλωσε: «Για εμένα, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών με χρήση ρομποτικής, τα εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης και η μηχανική εκμάθηση αποτελούν τρεις πλευρές του ίδιου πρίσματος.

  Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών και η ικανότητα αξιοποίησής τους με ευέλικτο τρόπο, χωρίς μεγάλους χρόνους προετοιμασίας και εκτεταμένη πολυπλοκότητα στα interfaces, μας παρέχει μια τεράστια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της βελτιωμένης αποτελεσματικότητας σχεδόν σε κάθε λειτουργία του προσωπικού.

  Το μεγάλο κέρδος για εμάς βρίσκεται στην απελευθέρωση χρόνου και την αναβάθμιση του τομέα των χρηματοοικονομικών στην αλυσίδα αξίας όσον αφορά στο τι προσφέρει στον οργανισμό.»

  Ο Andrew Harding, FCMA, CGMA, Chief Executive Διοικητικής Λογιστικής, AICPA, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις χάνουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης στερώντας από τις ομάδες χρηματοοικονομικών τα εργαλεία και την εκπαίδευση που χρειάζονται για να μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες επιχειρησιακές αποφάσεις.

  Το cloud και οι αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η AI και το blockchain ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και βελτιώνουν τη διορατικότητα και την ακρίβεια, επιτρέποντας στους υπεύθυνους χρηματοοικονομικών να αναλάβουν έναν πιο στρατηγικό ρόλο στην επιχείρηση και να βελτιώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού με βάση τα δεδομένα.

  Για να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτές τις νέες τεχνολογίες, οι ομάδες χρηματοοικονομικών πρέπει να εξελίξουν ταυτόχρονα τις ικανότητες του προσωπικού τους σε τομείς όπως η αναλυτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων και οι επιχειρηματικές συνεργασίες.»

  Κύρια χαρακτηριστικά των στελεχών χρηματοοικονομικών που έχουν περάσει στην ψηφιακή εποχή: Η έκθεση εντοπίζει τρία κοινά χαρακτηριστικά των ομάδων χρηματοοικονομικών που είναι τεχνολογικά καταρτισμένες:

  • Σύγχρονες επιχειρηματικές διαδικασίες: Σύμφωνα με την έκθεση, οι υπεύθυνοι χρηματοοικονομικών που είναι καταρτισμένοι τεχνολογικά χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνολογίες και πετυχαίνουν «λειτουργική αριστεία».

  Για παράδειγμα, σε ποσοστό 86% οι υπεύθυνοι χρηματοοικονομικών που έχουν περάσει στην ψηφιακή εποχή δίνουν πρωτίστως έμφαση στις ψηφιακές διαδικασίες και στο cloud, πράγμα που τους δίνει καλύτερη πρόσβαση στην έξυπνη αυτοματοποίηση των διαδικασιών και σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το Blockchain, οι οποίες είθισται να παρέχονται μέσω του cloud.

  Επιπλέον, σε ποσοστό 73% συγκεντρώνουν την εξειδίκευση σε επιμέρους θέματα των χρηματοοικονομικών σε ένα διεθνές «κέντρο αριστείας».

  • Διορατικότητα με βάση τα δεδομένα:

  Οι κορυφαίες ομάδες χρηματοοικονομικών μπορούν να διασυνδέουν δεδομένα που προηγουμένως υπήρχαν σε διαφορετικές εφαρμογές, ώστε να αποκτήσουν νέα διορατικότητα και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση.

  Βασίζονται όλο και περισσότερο στην AI για την ανακάλυψη κρυφών μοτίβων, για προτάσεις και για διαρκή μάθηση από την ασταμάτητη ροή των επιχειρηματικών δεδομένων. Η έκθεση καταδεικνύει ότι οι οργανισμοί που έχουν δει αύξηση εσόδων είναι πιο πιθανό να υλοποιούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με εκείνους που σημειώνουν σταθερά ή μειούμενα έσοδα.

  • Επιχειρηματική επιρροή: Οι κορυφαίες ομάδες χρηματοοικονομικών έχουν καταφέρει να περάσουν από τη δημιουργία αναφορών στην αξιοποιήσιμη πληροφόρηση, που βασίζεται στα δεδομένα, επιδρώντας στην κατεύθυνση της επιχείρησης.

  Μειώνοντας το χρόνο που δαπανάται για χειροκίνητες διαδικασίες αναφορών και οπλισμένοι με ακριβή και έγκαιρα δεδομένα, οι υπεύθυνοι χρηματοοικονομικών έχουν νέες δυνατότητες για να συνεργαστούν με την επιχείρηση, να προτείνουν νέους τρόπους δράσης και να επηρεάσουν την επιχειρηματική στρατηγική.

  Η Kimberly Ellison-Taylor CPA, CGMA, Global Strategy Leader, Cloud Business Group, Oracle και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου και του Αμερικανικού Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών (American Institute of CPAs, AICPA), δήλωσε:

  «Το cloud έχει μειώσει σημαντικά το εμπόδιο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και επιτρέπει στους οργανισμούς να εισάγουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να πετύχουν εξειδικευμένες εμπειρίες πελατών που φέρνουν πρόσθετες ροές εσόδων.

  Στα οφέλη που απολαμβάνουν όλοι οι πελάτες μας όταν περάσουν στο cloud περιλαμβάνονται τα μειωμένα κόστη και η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, η αυξημένη ασφάλεια, οι ακριβείς αναφορές σε πραγματικό χρόνο, η αναλυτικότερη επιχειρηματική διορατικότητα και η λήψη καλύτερων αποφάσεων.

  Με αυτό το συνδυασμό πλεονεκτημάτων, οι οργανισμοί μπορούν να δαπανούν λιγότερο χρόνο για χρονοβόρες αναφορές χαμηλής αξίας και να καινοτομούν πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές τους.»

  Ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε αναλυτικές συνεντεύξεις με Οικονομικούς Διευθυντές (CFO) και άλλα κορυφαία στελέχη χρηματοοικονομικών σε εταιρείες από όλο τον κόσμο.

  Σε αυτήν την εκτενή και ποικιλόμορφη ομάδα συμμετεχόντων υπήρχαν οι παρακάτω πελάτες της Oracle:Addiko Bank, Blue Cross Blue Shield of Michigan, Highmark Health, Hungry Jacks, Instacart, RedMart, Rolls Royce, Royal Bank of Scotland, Stitch Fix, USEN Corporation, Western Digital.

  Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.oracle.com/goto/agilefinance

 • Διακεκριμένος ιατρός δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Generation Y.

   

  Με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εταιρικής ιστοσελίδας του εμπιστεύτηκε την Generation Y - International eBusiness Experts, ο γνωστός πλαστικός χειρουργός, Δρ. Χρήστος Ασημομύτης.

  Με περισσότερα από 19 χρόνια εμπειρίας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, η Generation Y αξιοποίησε για ακόμα μία φορά τις γνώσεις της εξειδικευμένης ομάδας της και σε συνδυασμό με το σπουδαίο επιστημονικό έργο και την ευρεία γκάμα υπηρεσιών που προσφέρει ο ιατρός, δημιούργησε ένα εντυπωσιακό εταιρικό website που ενισχύει το brand awareness του συνεργάτη της και επιτρέπει την είσοδό του στον ψηφιακό κόσμο με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

  Χαρακτηριστικό του www.asimomitis.com που αναδεικνύει άριστα όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αποτελεί το εξελιγμένο UI/UX analysis πάνω στο οποίο βασίστηκε ο σχεδιασμός, αναδεικνύοντας μέσα από την εύκολη περιήγηση και τις σωστά τοποθετημένες κατηγορίες, το πλούσιο περιεχόμενο του ιστότοπου καθώς και τις καθόλα εξειδικευμένες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο.

  Στο λειτουργικό σκέλος, το νέο corporate site διαθέτει όλα τα εμπορικά εργαλεία και τους αυτοματισμούς που καλύπτουν τις ανάγκες και τις απορίες των επισκεπτών της σελίδας.

  Το απόλυτα responsive design, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, τη φόρμα επικοινωνίας για συμβουλευτική ενημέρωση πάνω σε θέματα αισθητικής που απασχολούν τις γυναίκες, αλλά και την παρουσία αρθρογραφίας του γιατρού, αποτελούν μερικά μόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του www.asimomitis.com, τα οποία διευκολύνουν το πελατολόγιό του και εξασφαλίζουν για εκείνον μία πραγματικά ισχυρή ψηφιακή του παρουσία.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Open Source διαχείριση ή άλλη?

Κόμβος πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα και εφαρμογές που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες, εστιάζοντας ειδικότερα στην αξιοποίηση του web.

Newsletter

Subscribe to our newsletter. Don’t miss any news or stories.

We do not spam!