Ακόμα καλύτερες επιδόσεις για την Ελλάδα που καινοτομεί Featured

Posted On Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018 20:07 Written by
Rate this item
(0 votes)

Βελτίωση των επιμέρους δεικτών για την καινοτομία και τις διασυνδέσεις των επιχειρήσεων αποτυπώνεται στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018

Διαρκώς βελτιούμενες επιδόσεις εμφανίζει η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018 (European Innovation Scoreboard, EIS) αναφορικά με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας από το 2014 ως σήμερα.

Αντίστοιχη βελτίωση καταγράφεται και σε επιμέρους διαστάσεις της καινοτομίας και της έρευνας & ανάπτυξης, με τη χώρα να συγκλίνει πλέον προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως, σε αρκετές άλλες διαστάσεις έχει πολύ δρόμο ακόμα να καλύψει…

Το σχετική ανάλυση των στοιχείων του EIS που αφορούν την Ελλάδα πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), με σκοπό να διευκολύνει την κατανόηση των περίπλοκων πρωτογενών συνθετικών πινάκων που μας αφορούν (όπως αυτοί δημοσιεύονται στο αντίστοιχο country report για την Ελλάδα) και την επακόλουθη ενίσχυση του σχετικού δημόσιου διαλόγου.

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (ΕIS) του 2018, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζει τις σχετικές επιδόσεις των κρατών μελών για το έτος 2017, λαμβάνοντας υπόψη 27 διαφορετικούς δείκτες.

Μέσω της ετήσιας δημοσίευσης του EIS, από το 2000 ως σήμερα, παρέχεται η δυνατότητα συγκριτικής αποτίμησης των ερευνητικών και καινοτομικών επιδόσεων των ευρωπαϊκών κρατών-μελών (καθώς και κάποιων τρίτων χωρών), αναδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο τις ισχυρές και ασθενείς διαστάσεις του ερευνητικού και καινοτομικού τους συστήματος.

Επιπλέον, μέσω της δημοσίευσης των ευρημάτων, τα κράτη-μέλη παροτρύνονται να σταθμίσουν ή/και να ιεραρχήσουν τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του 2018, η συνολική ευρωπαϊκή επίδοση στην καινοτομία συνεχίζει να αυξάνεται, με τον ρυθμό αυτής της βελτίωσης να επιταχύνεται ειδικά τα τελευταία έτη, εξέλιξη η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η απόσταση που χωρίζει την ΕΕ από βασικούς ανταγωνιστές της, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Στο επίπεδο των κρατών-μελών, η Σουηδία βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο, που εντάσσεται από φέτος στην ομάδα των κορυφαίων χωρών σε καινοτομία.

Η θέση της Ελλάδας
Με δεδομένο ότι τα κράτη-μέλη κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες και κατατάσσονται σύμφωνα με έναν συνθετικό δείκτη καινοτομίας (Summary Innovation Index), η Ελλάδα περιλαμβάνεται -όπως και τα προηγούμενα χρόνια, άλλωστε- στην ομάδα των χωρών με "Μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία", με κριτήριο τις επιδόσεις της σ’ ολόκληρο το φάσμα των δεικτών έρευνας, καινοτομίας, ανθρώπινου δυναμικού, δομής της οικονομίας και επιχειρηματικότητας του EIS, καταλαμβάνοντας την 22η θέση στη σχετική λίστα.

Συνολικά και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (2010: 100), η Ελλάδα εμφανίζει διαρκώς βελτιούμενη πορεία από το 2014 ως το 2017, με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας να αυξάνεται από τις 62 στις 69 μονάδες βάσης.

Αναλυτικότερα, οι διαστάσεις του συνθετικού δείκτη καινοτομίας στις οποίες η χώρα παρουσιάζεται ως πιο "δυνατή" είναι τα "ελκυστικά ερευνητικά συστήματα", οι "καινοτόμοι" και οι "διασυνδέσεις".

Στην περίπτωση των "καινοτόμων", μάλιστα, η χώρα ξεπερνά κατά 17,7 μονάδες βάσης τον ευρωπαϊκό ΜΟ (Ελλάδα: 117,7 - ΕΕ 2017: 100). Στην περίπτωση των "ελκυστικών ερευνητικών συστημάτων" και των "διασυνδέσεων", οι επιδόσεις της χώρας υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ μόνο κατά 10 μονάδες βάσεις (Ελλάδα: 90,0 και 90,2 - ΕΕ 2017: 100).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον δείκτη "πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση", ο οποίος συνυπολογίζεται στη διάσταση "ανθρώπινοι πόροι", η επίδοση της χώρας, επίσης, ξεπερνά τον ΜΟ της ΕΕ κατά 23 μονάδες βάσης…

Οι διαστάσεις στις οποίες η χώρα υπολείπεται σημαντικά ως προς τον ΜΟ της ΕΕ είναι η "χρηματοδότηση και υποστήριξη" και τα "περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας". Εδώ, η χώρα υπολείπεται κατά 61,3 και 64,9 μονάδες βάσης, αντίστοιχα (Ελλάδα: 38,7 και 35,1, με ΕΕ 2017: 100).

Επίσης, υστέρηση σε σχέση με τον ΜΟ της ΕΕ καταγράφεται στις διαστάσεις "περιβάλλον φιλικό προς την καινοτομία" (40,3), "αντίκτυπος στις πωλήσεις" (45,6) και "επιχειρηματικές επενδύσεις" (54,7).

Εστιάζοντας στην Καινοτομία

Η πολύ υψηλή επίδοση της χώρας στη διάσταση της καινοτομίας (διάσταση "καινοτόμοι") αντιστοιχεί σε εξίσου υψηλές επιδόσεις σ’ όλους τους επιμέρους δείκτες που την απαρτίζουν.

Αναλυτικότερα, στον δείκτη που αφορά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες, στον δείκτη που αφορά στις ΜμΕ που καινοτομούν στο μάρκετινγκ ή/και στην οργανωσιακή καινοτομία, καθώς και σε όσες ΜμΕ καινοτομούν εντός της επιχείρησης, οι επιδόσεις υπερβαίνουν τον ΜΟ της ΕΕ κατά 19,5, 21,5 και 12,8 μονάδες βάσης, αντίστοιχα.

Μάλιστα, στον δείκτη που αφορά στις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τρίτους (και ο οποίος συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση της διάστασης "διασυνδέσεις"), η επίδοση της χώρας ξεπερνά τον ΜΟ της ΕΕ κατά 35,3 μονάδες βάσης!

Η μόνη περίπτωση όπου οι εγχώριες καινοτομικές επιδόσεις υστερούν της ΕΕ, είναι οι "πωλήσεις καινοτομιών που είναι νέες ως προς την αγορά ή την επιχείρηση", δείκτης ο οποίος συνυπολογίζεται στη διάσταση "αντίκτυπος στις πωλήσεις". Ωστόσο, η υστέρηση είναι μόνο 6,1 μονάδες βάσης.

Εκτός από τη σύγκριση με τον ΜΟ της ΕΕ, αξία έχει να καταγραφεί η διαχρονική πορεία των σχετικών καινοτομικών επιδόσεων της χώρας. Ειδικότερα, η σύγκριση πρέπει να αφορά στις σημερινές επιδόσεις ως προς εκείνες που είχαν καταγραφεί κατά τον προηγούμενο κύκλο της πανευρωπαϊκής έρευνας για την Καινοτομία (Community Innovation Survey), έρευνα από την οποία αντλούνται οι σχετικοί δείκτες προκειμένου να ενταχθούν στην έκδοση του EIS.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι σημερινές καινοτομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων έχουν βελτιωθεί και στους έξι επιμέρους δείκτες, συγκριτικά με τα αποτελέσματα του 2014. Ενδεικτικά, η αύξηση στον δείκτη "καινοτόμες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τρίτους" είναι της τάξης των 53 μονάδων βάσης, ενώ αντίστοιχα, στο δείκτη "ΜμΕ που καινοτομούν σε προϊόντα ή διαδικασίες" είναι της τάξης των 28 μονάδων βάσης.

Εστιάζοντας στη χρηματοδότηση της Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις, όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη έκδοση του EIS.

Παραθέτοντας τα διαχρονικά στοιχεία (από το 2011 ως σήμερα) και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται συνεχής αύξηση προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μία μικρή εξαίρεση στις δαπάνες του δημόσιου τομέα μεταξύ των ετών 2016-2017 σε σύγκριση με τον ΜΟ. της ΕΕ για το έτος 2017.

Η συμβολή του ΕΚΤ στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας

Από το 2012, όταν και ανέλαβε την ευθύνη συλλογής και έκδοσης των εθνικών στατιστικών Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), το ΕΚΤ συμβάλλει στη διαμόρφωση των δεικτών καινοτομίας που παρουσιάζονται στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (EIS).

Από το ΕΚΤ αποστέλλονται στο EIS τα στοιχεία που αντλούνται από τη διεξαγωγή της έρευνας για την Καινοτομία (Community Innovation Survey), και αφορούν σε έξι δείκτες ("Non R&D innovation expenditures", "SMEs innovating in-house", "Innovative SMEs collaborating with others", "SMEs product /process innovations", "SMEs marketing /organizational innovations" και "Sales of new-to-market/firm innovations"), κι από τη διεξαγωγή της έρευνας για τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης σ’ όλους τους τομείς της οικονομίας και για τα στοιχεία που αφορούν σε δυο δείκτες ("Public R&D Expenditures" και "Business R&D Expenditures").

Σημειώνεται ότι στην παρούσα ανάλυση δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στη σχετική θέση της χώρας ως προς τον ΜΟ της ΕΕ για το 2010, δεδομένου ότι τα στοιχεία εκείνης της περιόδου για τη χώρα μας δεν αποτελούν επίσημες μετρήσεις αλλά υπολογισμούς και αναγωγές στη βάση των τελευταίων καταμετρημένων στοιχείων, της περιόδου 2004-2006 για την καινοτομία και του 2005 για την Έρευνα & Ανάπτυξη.

Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, τα οποία παράγονται και εκδίδονται από το ΕΚΤ, αποστέλλονται σε τακτική βάση στη Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Η ανάλυση των στοιχείων και οι σχετικοί δείκτες δημοσιεύονται σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ οι οποίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο της έρευνας European Innovation Scoreboard 2018 θα βρείτε στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

Read 252 times Last modified on Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2018 11:20

Related items

 • Η Cyta αναθέτει στην Oracle τον ψηφιακό μετασχηματισμό της

  Η κορυφαία τηλεπικοινωνιακή εταιρεία της Κύπρου θα υλοποιήσει τη λύση που βασίζεται στην προσέγγιση cash to care της Oracle για την επιτάχυνση της παρουσίασης νέων προϊόντων και την υιοθέτηση μιας πιο ευέλικτης και αποτελεσματικής υπηρεσίας τιμολόγησης

  Η Cyta, ο κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Κύπρο, επέλεξε τη λύση Oracle Rapid Offer Design and Order Delivery (RODOD) για την παροχή μιας σύγχρονης, ψηφιακής εμπειρίας στους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της.

  Η Cyta, ένας ημικρατικός οργανισμός, παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και εφαρμογών φωνής και δεδομένων τόσο για τη σταθερή όσο και για την κινητή τηλεφωνία. Η εταιρεία συνεχίζει να καινοτομεί για να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της για νέες, προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες περιεχομένου και πολυμέσων.

  Για παράδειγμα, η Cyta πρόσφατα εξασφάλισε, για την Κύπρο, τα δικαιώματα της οπτικοακουστικής μετάδοσης του FA Premier League, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2022.

  Εχοντας διαπιστώσει τις ελλείψεις των legacy συστημάτων επιχειρηματικής υποστήριξης (BSS) σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένου του αργού ρυθμού παρουσίασης νέων προϊόντων στην αγορά, της αποσπασματικής διαδικασίας σχεδιασμού προσφορών και της έλλειψης δυνατότητας ψηφιακής συνδιαλλαγής με τους πελάτες της, η Cyta ήξερε ότι χρειαζόταν μια σύγχρονη προσέγγιση.

  Μέρος των προσπαθειών ψηφιακού μετασχηματισμού θα είναι και η υλοποίηση από τη Cyta των Oracle λύσων RODOD σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη για τις τηλεπικοινωνίες λύση Customer Experiance (CX).

  Με αυτές τις λύσεις, η εταιρεία θα μπορεί να παρουσιάσει ταχύτερα νέες υπηρεσίες, να υλοποιήσει πιο ευέλικτες καμπάνιες marketing και πωλήσεων, να προσελκύσει πελάτες και να τους προσφέρει έγκαιρα υπηρεσίες που τους ταιριάζουν, να παρέχει αποτελεσματικά και να αποτιμήσει με ευελιξία αυτές τις υπηρεσίες, καθώς και να ενδυναμώσει τους πελάτες της με πληροφορίες και καινοτομίες.

  “Επιλέξαμε την Oracle για το εύρος, την ωριμότητα και την πληρότητα της λύσης της, την αποδεδειγμένη ικανότητά της να βοηθάει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να επιτύχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και τη συνεχή καινοτομία που παρέχει μέσω του Oracle Cloud”, δήλωσε ο κ. Χρύσης Φοινιώτης, CTIO της Cyta.

  “Θα είμαστε πλέον σε θέση να επιτύχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα στους τομείς που αποτελούν την υψηλότερη προτεραιότητα για εμάς, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτερης παρουσίασης νέων υπηρεσιών στην αγορά, της χρονικής συντόμευσης των κύκλων, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας και των βελτιωμένων Net Promoter Scores.”

  “Οι πάροχοι αναγνωρίζουν την ταχεία και ισχυρή επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον εκσυγχρονισμό των front office λειτουργιών”, σχολίασε ο Doug Suriano, Senior Vice President & General Manager of Oracle Communications.

  “Οι εργαζόμενοι της Cyta θα μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους μια πιο αποτελεσματική και σύγχρονη συναλλαγή για την προμήθεια και παράδοση της παραγγελίας, τη χρηματική αποτίμηση της συνδρομής και την προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης.”

   

 • 9 ναυτιλιακοί κολοσσοί λανσάρουν παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο σε τεχνολογία blockchain

  Εννέα μεγάλες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών και ναυτιλιακές εταιρείες υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για το λανσάρισμα μιας ανοικτής ψηφιακής πλατφόρμας βασισμένης στην «Τεχνολογία Κατανεμημένων Λογιστικών Βιβλίων» (Distributed Ledger Technology).

  Το Μνημόνιο στοχεύει στη σύσταση κοινοπραξίας για την ανάπτυξη μίας ναυτιλιακής εμπορικής συμμαχίας που θα βασίζεται σε τεχνολογία blockchain, την Global Shipping Business Network (GSBN).

  Η συμφωνία υπογράφηκε στις 6 Νοεμβρίου από κορυφαίους ναυτιλιακούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τη διάρκεια της έκθεσης International Import Expo στη Σαγκάη.

  Η συγκεκριμένη λύση λογισμικού για το παγκόσμιο επιχειρηματικό δίκτυο ναυτικών εργασιών θα προσφέρεται από τη CargoSmart, μια εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ που ειδικεύεται στην ναυτιλία και τα logistics.

  Η CargoSmart ξεκίνησε τη λειτουργία της πλατφόρμας της ναυτιλιακής συμμαχίας blockchain και η πρώτη εφαρμογή του νεοσύστατου δικτύου προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2018.

  Η νέα συμμαχία blockchain περιλαμβάνει ναυτιλιακούς γίγαντες όπως η PSA International από τη Σιγκαπούρη και η Shanghai International Port Group, ηγετική εταιρεία λιμένων στην Κίνα. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι επίσης το κορυφαίο γαλλικό γκρουπ CMA CGM S.A και η Yang Ming Marine από την Ταϊβάν.

  Στο τέλος του καλοκαιριού ο δανικός γίγαντας Maersk σε συνεργασία με την IBM, είχε δρομολογήσει τη «χαρτογράφηση» των υφιστάμενων εγγράφων μεταφοράς εμπορευμάτων με χρήση τεχνολογίας blockchain, στην οποία ενεπλάκησαν 94 οργανισμοί ναυτιλίας και logistics

 • H Tempo OMD, η Nissan και το Project Agora φέρνουν το social content στο Open Web

  Το Project Agora, το κορυφαίο native advertising δίκτυο στην Κεντρική, Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το λανσάρισμα των Social Cards, του νέου εντυπωσιακού ad-format. Η Tempo OMD και η Nissan θα είναι οι επίσημοι launch partners.


  Τα Social Cards είναι νέα καινοτόμα mobile first ad-formats που επιτρέπουν στους διαφημιζόμενους να επεκτείνουν την αποτελεσματικότητα του Social Media περιεχομένου τους στο περιβάλλον premium τοπικών εκδοτών αυξάνοντας έτσι την κάλυψη και το engagement.
  Με τα Social Cards οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν επιπλέον κόστος παραγωγής και το time to market είναι άμεσο.
  Τα Social Cards είναι διαθέσιμα στο δίκτυο του Project Agora σε Κεντρική, Ανατολική, Νότια Ευρώπη καθώς και στην Μέση Ανατολή.

 • Η Servier παρουσιάζει την πρώτη πλατφόρμα στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης στην Ελλάδα

  H Servier, μία γαλλική ανεξάρτητη διεθνής φαρμακευτική εταιρεία, ανακοίνωσε τη διάθεση της πρώτης διαδικτυακής πλατφόρμας που παρέχει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης στην Ελλάδα.

  Η ψηφιακή θεραπευτική μέθοδος deprexis®, η οποία διαθέτει σήμανση CE και βασίζεται στη μεθοδολογία της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας (cognitive behavioral therapy), έχει δημιουργηθεί από την GAIA, παγκοσμίως πρωτοπόρος εταιρία στον τομέα παροχών ψηφιακών λύσεων στην υγεία, και διατίθεται στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και διεθνώς από τη Servier.

  «Αν και η κατάθλιψη θεωρείται μια ευρέως διαδεδομένη νόσος, με το ποσοστό των ασθενών με κατάθλιψη στην Ελλάδα να φτάνει το 8,2% του πληθυσμού και περίπου 350 εκατομμύρια* ανθρώπους παγκοσμίως να υποφέρουν από αυτήν, ένα μεγάλο μέρος των ασθενών δε λαμβάνει επαρκή θεραπεία για πολλούς λόγους, όπως είναι ο στιγματισμός ή τα κοινωνικά ταμπού» αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής της Servier Hellas κ. Frédéric Fouilloux.

  «Η ψηφιακή θεραπεία deprexis® μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματική θεραπεία για τους ασθενείς που παίρνουν φαρμακευτική αγωγή ή ακολουθούν ψυχοθεραπεία, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει μια ωφέλιμη λύση για τους ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιον γιατρό.

  Πρόκειται για μια προσθήκη που ενισχύει το υπάρχον χαρτοφυλάκιο των νευροψυχιατρικών φαρμάκων της Servier και ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα χρήσης από τους Έλληνες ασθενείς μιας καινοτόμου εφαρμογής υπηρεσιών υγείας, eHealth».

  Το ιατροτεχνολογικό προϊόν deprexis® παρέχει στο χρήστη ένα φιλικό ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που αλληλoεπιδρά με τον ασθενή και προσαρμόζεται στις ανάγκες του με βάση τις απαντήσεις που δίνει ο ίδιος ο ασθενής σε μια σειρά ερωτήσεων που θέτει το πρόγραμμα.

  Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης του deprexis® παραμένει αφοσιωμένος στη θεραπεία του.

  Δώδεκα τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 7.000 ασθενείς έχουν καταδείξει την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής θεραπείας deprexis® στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, ενώ παράλληλα, η ψηφιακή αυτή θεραπεία έχει αξιολογηθεί από παγκοσμίως αναγνωρισμένους ειδικούς στον τομέα της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας.

  Η ψηφιακή θεραπεία deprexis® είναι διαθέσιμη για το ελληνικό κοινό στη διεύθυνση www.deprexis.gr και είναι προσβάσιμη από desktop, κινητά, και tablet.

  Το περιεχόμενο της ψηφιακής θεραπείας deprexis® περιλαμβάνει 10 ενότητες όπως η αποδοχή, η επίλυση των προβλημάτων και η ενσυνειδητότητα.

  Μέσα από τις ενότητες, παρέχεται στον ασθενή επεξήγηση και παραδείγματα με τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κάνει πρακτική εξάσκηση και να καταφέρει έτσι να μειώσει δραστικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης.
  * Πηγή: Π.Ο.Υ

 • Η ATC συμμετέχει στην Digital Media Asia 2018


  Η Athens Technology Center (ATC) , συνεπής στην στρατηγική της να στηρίζει Εκδοτικούς Οργανισμούς και Πρακτορεία Ειδήσεων παγκοσμίως με καινοτόμες λύσεις λογισμικού, συμμετέχει και φέτος στην Digital Media Asia 2018, που διοργανώνει η Παγκόσμια Ένωση Εφημερίδων κι Εκδοτών (WAN-IFRA) στο Hong Kong (7-9 Νοεμβρίου).

  Στα πλαίσια της διοργάνωσης, η ATC πρόκειται να αναδείξει τις πλέον εξελιγμένες λύσεις για συλλογή, διαχείριση, επιβεβαίωση και προσωποποίηση ειδησεογραφικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με

  • τις νέες λειτουργικότητες της πλατφόρμας Truly Media, της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε από κοινού με την Deutsche Welle (DW) προκειμένου να υποστηρίξει την αξιολόγηση του βαθμού εγκυρότητας του περιεχομένου που οι μοιράζεται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η πλατφόρμα επιτρέπει τη συνεργασία χρηστών από τον ίδιο ή διαφορετικούς εκδοτικούς οργανισμούς και πρακτορεία ειδήσεων, στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση και το φαινόμενο των ‘fake news’.

  • τις πρόσφατες εξελίξεις στην πλατφόρμα newsasset, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης ειδησεογραφικού περιεχομένου, νέου και αρχειακού, αφού λειτουργεί ως ένας κοινός κόμβος συγκέντρωσης της συντακτικής διαδικασίας για έντυπες ή ψηφιακές εκδόσεις, ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, ακόμα και πρακτορεία ειδήσεων.

  • Το ευρωπαικό ερευνητικό έργο CPN που εξετάζει τρόπους δόμησης εξατομικευμένων ροών ειδήσεων, ώστε το κατάλληλο περιεχόμενο να παραδίδεται στον κατάλληλο χρήστη τη βέλτιστη χρονική στιγμή και μέσω του καταλληλότερου καναλιού.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Open Source διαχείριση ή άλλη?

Αρθρογράφοι

Κόμβος πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα και εφαρμογές που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες, εστιάζοντας ειδικότερα στην αξιοποίηση του web.

Newsletter

Subscribe to our newsletter. Don’t miss any news or stories.

We do not spam!