Ακόμα καλύτερες επιδόσεις για την Ελλάδα που καινοτομεί Featured

Posted On Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018 20:07 Written by
Rate this item
(0 votes)

Βελτίωση των επιμέρους δεικτών για την καινοτομία και τις διασυνδέσεις των επιχειρήσεων αποτυπώνεται στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018

Διαρκώς βελτιούμενες επιδόσεις εμφανίζει η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018 (European Innovation Scoreboard, EIS) αναφορικά με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας από το 2014 ως σήμερα.

Αντίστοιχη βελτίωση καταγράφεται και σε επιμέρους διαστάσεις της καινοτομίας και της έρευνας & ανάπτυξης, με τη χώρα να συγκλίνει πλέον προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως, σε αρκετές άλλες διαστάσεις έχει πολύ δρόμο ακόμα να καλύψει…

Το σχετική ανάλυση των στοιχείων του EIS που αφορούν την Ελλάδα πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), με σκοπό να διευκολύνει την κατανόηση των περίπλοκων πρωτογενών συνθετικών πινάκων που μας αφορούν (όπως αυτοί δημοσιεύονται στο αντίστοιχο country report για την Ελλάδα) και την επακόλουθη ενίσχυση του σχετικού δημόσιου διαλόγου.

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (ΕIS) του 2018, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζει τις σχετικές επιδόσεις των κρατών μελών για το έτος 2017, λαμβάνοντας υπόψη 27 διαφορετικούς δείκτες.

Μέσω της ετήσιας δημοσίευσης του EIS, από το 2000 ως σήμερα, παρέχεται η δυνατότητα συγκριτικής αποτίμησης των ερευνητικών και καινοτομικών επιδόσεων των ευρωπαϊκών κρατών-μελών (καθώς και κάποιων τρίτων χωρών), αναδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο τις ισχυρές και ασθενείς διαστάσεις του ερευνητικού και καινοτομικού τους συστήματος.

Επιπλέον, μέσω της δημοσίευσης των ευρημάτων, τα κράτη-μέλη παροτρύνονται να σταθμίσουν ή/και να ιεραρχήσουν τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του 2018, η συνολική ευρωπαϊκή επίδοση στην καινοτομία συνεχίζει να αυξάνεται, με τον ρυθμό αυτής της βελτίωσης να επιταχύνεται ειδικά τα τελευταία έτη, εξέλιξη η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η απόσταση που χωρίζει την ΕΕ από βασικούς ανταγωνιστές της, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Στο επίπεδο των κρατών-μελών, η Σουηδία βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο, που εντάσσεται από φέτος στην ομάδα των κορυφαίων χωρών σε καινοτομία.

Η θέση της Ελλάδας
Με δεδομένο ότι τα κράτη-μέλη κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες και κατατάσσονται σύμφωνα με έναν συνθετικό δείκτη καινοτομίας (Summary Innovation Index), η Ελλάδα περιλαμβάνεται -όπως και τα προηγούμενα χρόνια, άλλωστε- στην ομάδα των χωρών με "Μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία", με κριτήριο τις επιδόσεις της σ’ ολόκληρο το φάσμα των δεικτών έρευνας, καινοτομίας, ανθρώπινου δυναμικού, δομής της οικονομίας και επιχειρηματικότητας του EIS, καταλαμβάνοντας την 22η θέση στη σχετική λίστα.

Συνολικά και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (2010: 100), η Ελλάδα εμφανίζει διαρκώς βελτιούμενη πορεία από το 2014 ως το 2017, με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας να αυξάνεται από τις 62 στις 69 μονάδες βάσης.

Αναλυτικότερα, οι διαστάσεις του συνθετικού δείκτη καινοτομίας στις οποίες η χώρα παρουσιάζεται ως πιο "δυνατή" είναι τα "ελκυστικά ερευνητικά συστήματα", οι "καινοτόμοι" και οι "διασυνδέσεις".

Στην περίπτωση των "καινοτόμων", μάλιστα, η χώρα ξεπερνά κατά 17,7 μονάδες βάσης τον ευρωπαϊκό ΜΟ (Ελλάδα: 117,7 - ΕΕ 2017: 100). Στην περίπτωση των "ελκυστικών ερευνητικών συστημάτων" και των "διασυνδέσεων", οι επιδόσεις της χώρας υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ μόνο κατά 10 μονάδες βάσεις (Ελλάδα: 90,0 και 90,2 - ΕΕ 2017: 100).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον δείκτη "πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση", ο οποίος συνυπολογίζεται στη διάσταση "ανθρώπινοι πόροι", η επίδοση της χώρας, επίσης, ξεπερνά τον ΜΟ της ΕΕ κατά 23 μονάδες βάσης…

Οι διαστάσεις στις οποίες η χώρα υπολείπεται σημαντικά ως προς τον ΜΟ της ΕΕ είναι η "χρηματοδότηση και υποστήριξη" και τα "περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας". Εδώ, η χώρα υπολείπεται κατά 61,3 και 64,9 μονάδες βάσης, αντίστοιχα (Ελλάδα: 38,7 και 35,1, με ΕΕ 2017: 100).

Επίσης, υστέρηση σε σχέση με τον ΜΟ της ΕΕ καταγράφεται στις διαστάσεις "περιβάλλον φιλικό προς την καινοτομία" (40,3), "αντίκτυπος στις πωλήσεις" (45,6) και "επιχειρηματικές επενδύσεις" (54,7).

Εστιάζοντας στην Καινοτομία

Η πολύ υψηλή επίδοση της χώρας στη διάσταση της καινοτομίας (διάσταση "καινοτόμοι") αντιστοιχεί σε εξίσου υψηλές επιδόσεις σ’ όλους τους επιμέρους δείκτες που την απαρτίζουν.

Αναλυτικότερα, στον δείκτη που αφορά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες, στον δείκτη που αφορά στις ΜμΕ που καινοτομούν στο μάρκετινγκ ή/και στην οργανωσιακή καινοτομία, καθώς και σε όσες ΜμΕ καινοτομούν εντός της επιχείρησης, οι επιδόσεις υπερβαίνουν τον ΜΟ της ΕΕ κατά 19,5, 21,5 και 12,8 μονάδες βάσης, αντίστοιχα.

Μάλιστα, στον δείκτη που αφορά στις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τρίτους (και ο οποίος συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση της διάστασης "διασυνδέσεις"), η επίδοση της χώρας ξεπερνά τον ΜΟ της ΕΕ κατά 35,3 μονάδες βάσης!

Η μόνη περίπτωση όπου οι εγχώριες καινοτομικές επιδόσεις υστερούν της ΕΕ, είναι οι "πωλήσεις καινοτομιών που είναι νέες ως προς την αγορά ή την επιχείρηση", δείκτης ο οποίος συνυπολογίζεται στη διάσταση "αντίκτυπος στις πωλήσεις". Ωστόσο, η υστέρηση είναι μόνο 6,1 μονάδες βάσης.

Εκτός από τη σύγκριση με τον ΜΟ της ΕΕ, αξία έχει να καταγραφεί η διαχρονική πορεία των σχετικών καινοτομικών επιδόσεων της χώρας. Ειδικότερα, η σύγκριση πρέπει να αφορά στις σημερινές επιδόσεις ως προς εκείνες που είχαν καταγραφεί κατά τον προηγούμενο κύκλο της πανευρωπαϊκής έρευνας για την Καινοτομία (Community Innovation Survey), έρευνα από την οποία αντλούνται οι σχετικοί δείκτες προκειμένου να ενταχθούν στην έκδοση του EIS.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι σημερινές καινοτομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων έχουν βελτιωθεί και στους έξι επιμέρους δείκτες, συγκριτικά με τα αποτελέσματα του 2014. Ενδεικτικά, η αύξηση στον δείκτη "καινοτόμες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τρίτους" είναι της τάξης των 53 μονάδων βάσης, ενώ αντίστοιχα, στο δείκτη "ΜμΕ που καινοτομούν σε προϊόντα ή διαδικασίες" είναι της τάξης των 28 μονάδων βάσης.

Εστιάζοντας στη χρηματοδότηση της Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις, όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη έκδοση του EIS.

Παραθέτοντας τα διαχρονικά στοιχεία (από το 2011 ως σήμερα) και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται συνεχής αύξηση προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μία μικρή εξαίρεση στις δαπάνες του δημόσιου τομέα μεταξύ των ετών 2016-2017 σε σύγκριση με τον ΜΟ. της ΕΕ για το έτος 2017.

Η συμβολή του ΕΚΤ στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας

Από το 2012, όταν και ανέλαβε την ευθύνη συλλογής και έκδοσης των εθνικών στατιστικών Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), το ΕΚΤ συμβάλλει στη διαμόρφωση των δεικτών καινοτομίας που παρουσιάζονται στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (EIS).

Από το ΕΚΤ αποστέλλονται στο EIS τα στοιχεία που αντλούνται από τη διεξαγωγή της έρευνας για την Καινοτομία (Community Innovation Survey), και αφορούν σε έξι δείκτες ("Non R&D innovation expenditures", "SMEs innovating in-house", "Innovative SMEs collaborating with others", "SMEs product /process innovations", "SMEs marketing /organizational innovations" και "Sales of new-to-market/firm innovations"), κι από τη διεξαγωγή της έρευνας για τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης σ’ όλους τους τομείς της οικονομίας και για τα στοιχεία που αφορούν σε δυο δείκτες ("Public R&D Expenditures" και "Business R&D Expenditures").

Σημειώνεται ότι στην παρούσα ανάλυση δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στη σχετική θέση της χώρας ως προς τον ΜΟ της ΕΕ για το 2010, δεδομένου ότι τα στοιχεία εκείνης της περιόδου για τη χώρα μας δεν αποτελούν επίσημες μετρήσεις αλλά υπολογισμούς και αναγωγές στη βάση των τελευταίων καταμετρημένων στοιχείων, της περιόδου 2004-2006 για την καινοτομία και του 2005 για την Έρευνα & Ανάπτυξη.

Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, τα οποία παράγονται και εκδίδονται από το ΕΚΤ, αποστέλλονται σε τακτική βάση στη Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Η ανάλυση των στοιχείων και οι σχετικοί δείκτες δημοσιεύονται σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ οι οποίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο της έρευνας European Innovation Scoreboard 2018 θα βρείτε στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

Read 169 times Last modified on Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2018 11:20

Related items

 • H ΕΑΝΑ υποδέχεται την πλατφόρμα Truly Media

  Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρακτορείων Ειδήσεων (EANA, European Alliance of News Agencies) υποδέχεται την ATC στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της με στόχο την υποστήριξη των μελών της στην προσπάθεια καταπολέμησης της παραπληροφόρησης.

  H Athens Technology Center (ATC), πρωτοπόρος πάροχος λύσεων λογισμικού που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τα πρακτορεία ειδήσεων, συμμετέχει με ιδιαίτερη χαρά Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων (EANA), που φιλοξενείται στη Βαρσοβία, από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2018.

  Η ATC διατηρεί πολυετή και στενή συνεργασία με μέλη της EANA, όπως το Αθηναϊκό/Μακεδονικό, το Κυπριακό (CAN), το Πολωνικό (PAP) αλλά και το Πορτογαλικό (LUSA) πρακτορείο ειδήσεων, παρέχοντας τους την ολοκληρωμένη πλατφόρμα newsasset Agency.

  Η πλατφόρμα καλύπτει τις ανάγκες του πρακτορείου συνολικά: από τη φάση του ειδησεογραφικού σχεδιασμού, ως την επιλογή, την επεξεργασία, την παραγωγή, τη διανομή και την αρχειοθέτηση του ειδήσεων.

  Στο πλαίσιο αυτό, η EANA κάλεσε την ATC να παρουσιάσει τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην πλατφόρμα Truly Media, καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στη «μάχη» των μελών της για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

  Αναλυτικότερα, η πλατφόρμα Truly Media, την οποία χρησιμοποιεί ήδη η Διεθνής Αμνηστία για την επιβεβαίωση αναφορών σχετικών με περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί μία εφαρμογή συλλογής, οργάνωσης και εκτίμησης της αξιοπιστίας πληροφοριών που βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  Αντίστοιχα, στην εκδήλωση θα γίνουν αναφορές και στο εργαλείο TruthNest, μία εφαρμογή ανάλυσης περιεχομένου που προέρχεται από το Twitter με στόχο την εκτίμηση της αξιοπιστίας πληροφοριών και πηγών.

 • Και η Ελλάδα στόχος εκστρατειών cryptomining, με τη βοήθεια του media player Kodi

  Πολλά πρόσθετα και στην Ελλάδα ανακάλυψαν οι ερευνητές της ESET για το δημοφιλές media player ανοιχτού κώδικα Kodi, τα οποία ευθύνονται για τη διανομή κακόβουλων προγραμμάτων εξόρυξης κρυπτονομισμάτων σε Linux και Windows.

  Οι άλλες τέσσερις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο παγκοσμίως, σύμφωνα με την τηλεμετρία της ESET, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες.


  Γεωγραφική διανομή των ανιχνεύσεων του cryptominer από την ESET

  Ο εντοπισμός των κρουσμάτων στις συγκεκριμένες χώρες δεν προκαλεί έκπληξη στους ερευνητές της ESET, καθώς πρόκειται για τις πέντε κορυφαίες χώρες στη λίστα με την υψηλότερη κυκλοφορία του Kodi, σύμφωνα με τα πρόσφατα Unofficial Kodi Addon Community Stats.

  Άλλες πιθανές εξηγήσεις για τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, είναι τα ειδικά builds του Kodi για κάθε χώρα που περιέχουν τα κακόβουλα repositories, καθώς και τα κακόβουλα αποθετήρια με βάσεις χρηστών στις εν λόγω χώρες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ολλανδικού repository XvBMC.

  Όσοι χρησιμοποιούν το Kodi, πιθανά παρατήρησαν ότι το XvBMC έκλεισε πρόσφατα, έπειτα από προειδοποιήσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Τότε ανακαλύφθηκε ότι αυτό το αποθετήριο ήταν - πιθανώς εν αγνοία των ίδιων - μέρος μιας κακόβουλης εκστρατείας cryptomining, η οποία χρονολογείται ήδη από τον Δεκέμβριο του 2017.

  Σύμφωνα με τους ερευνητές της ESET, το κακόβουλο λογισμικό έχει αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων και χρησιμοποιεί τεχνάσματα για να εξασφαλίσει ότι το τελικό ωφέλιμο φορτίο του - το cryptominer - δεν μπορεί εύκολα να εντοπιστεί από όποιο κακόβουλο add-on κι αν προέρχεται.

  Το cryptominer τρέχει σε Windows και Linux και εξορύσσει το κρυπτονόμισμα Monero (XMR). Οι ερευνητές της ESET δεν έχουν εντοπίσει «αδέσποτη» (in-the-wild) έκδοση, η οποία να επιτίθεται σε συσκευές Android ή macOS.

  Στην παρούσα φάση, τα repositories απ’ όπου ξεκίνησε αρχικά η διάδοση του κακόβουλου λογισμικού είτε δεν λειτουργούν (όπως το Bubbles) είτε δεν εξυπηρετούν πλέον τον κακόβουλο κώδικα (περίπτωση Gaia).

  Ωστόσο, τα θύματα που έχουν εγκατεστημένο στις συσκευές τους το cryptominer εξακολουθούν να επηρεάζονται. Εκτός αυτού, το κακόβουλο λογισμικό εξακολουθεί να υπάρχει σε άλλα αποθετήρια και μερικά έτοιμα προς χρήση builds του Kodi, πιθανότατα χωρίς τη γνώση των δημιουργών τους.

  Εξ ου και η έκκληση: αν χρησιμοποιείτε το Kodi σε μια συσκευή Windows ή Linux και έχετε εγκαταστήσει πρόσθετα από repositories τρίτων ή έτοιμα προς χρήση builds του Kodi, υπάρχει πιθανότητα να έχετε επηρεαστεί από αυτή την εκστρατεία cryptomining.

  Για να ελέγξετε αν έχει παραβιαστεί η συσκευή σας, σαρώστε το με μια αξιόπιστη λύση anti-malware. Οι λύσεις της ESET ανιχνεύουν και αφαιρούν αυτές τις απειλές ως Win64/CoinMiner.II και Win64/CoinMiner.MK σε Windows και ως Linux/CoinMiner.BC, Linux/CoinMiner.BJ, Linux/CoinMiner.BK και Linux/CoinMiner.CU σε Linux.

  Οι χρήστες Windows μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ESET Free Online Scanner, ενώ οι χρήστες Linux τη λύση ESET NOD32 Antivirus για Linux Desktop, που διατίθεται σε δωρεάν δοκιμαστική έκδοση, προκειμένου να ελέγξουν αν ο υπολογιστής τους έχει μολυνθεί από αυτές τις απειλές και να αφαιρέσουν οτιδήποτε εντοπιστεί.

  Οι χρήστες των λύσεων ESET προστατεύονται αυτόματα.

  Εκτενέστερη περιγραφή της εκστρατείας cryptomining από τα πρόσθετα του media player Kodi βρίσκονται στη σχετική τεχνική ανάλυση του ερευνητή της ESET Kaspars Osis, στο blog https://www.welivesecurity.com.

   

 • Νέα συνεργασία μεταξύ INTERAMERICAN και SAS

  H INTERAMERICAN υιοθετεί τη λύση SAS Text Analytics για βελτίωση του Customer Experience

  Έχοντας ως πάγιο στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών της, η INTERAMERICAN προχώρησε σε περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας της με την SAS Analytics, υιοθετώντας και τη λύση SAS Text Analytics.

  Η συγκεκριμένη λύση αξιοποιεί μηχανική μάθηση και προηγμένα analytics με «πρώτη ύλη» το feedback που δίνουν οι πελάτες στις διάφορες μορφές επικοινωνίας με την εταιρεία, για τον εντοπισμό των σημαντικών ζητημάτων και την πραγματοποίηση περισσότερο αποτελεσματικής ανάλυσης του συναισθήματός τους.

  Η λύση SAS Text Analytics παρέχει πλέον στην INTERAMERICAN το συγκριτικό πλεονέκτημα για άμεση ανάκτηση, έλεγχο και βελτίωση του Customer Experience και ενίσχυση του Customer Εngagement Value.

  Αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό της γνωστής ασφαλιστικής εταιρίας, με γνώμονα την καινοτομία, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης δεδομένων, ώστε να ακουστεί η «φωνή του πελάτη».

  Βασικότερα πλεονεκτήματα της λύσης Text Analytics της SAS είναι:

  • η υποστήριξη ελληνικών και ελληνικής μεταγραφής σε λατινικά (greeklish),

  • η διαθεσιμότητα έτοιμων γλωσσικών κανόνων και ταξινομήσεων για τον αυτόματο εντοπισμό συναισθήματος (sentiment analysis taxonomy) και οντοτήτων (entities extraction) όπως ονοματεπώνυμα, επωνυμίες, τηλέφωνα, τοποθεσίες και προϊόντα,

  • η διαθεσιμότητα πλήρους γκάμας προηγμένων αναλυτικών τεχνικών text mining και machine learning, καθώς και προηγμένων γλωσσικών κανόνων (natural language processing), που επιτρέπουν την πραγματική άντληση επιχειρηματικής γνώσης κι όχι μόνο keyword frequencies,

  • η δυνατότητα συνδυασμού text analytics με data mining,

  • η ευκολία στη χρήση.

  Πρόκειται για ολοκληρωμένη πρόταση που έρχεται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησης, με δυνατότητα ανάλυσης οποιασδήποτε πηγής text δεδομένων, είτε από εσωτερικές (ερωτηματολόγια, παράπονα) είτε από εξωτερικές (social media, blogs) πηγές, ανεξαρτήτως όγκου.

  Με την υιοθέτηση αυτής της λύσης, η INTERAMERICAN καινοτομεί σε βέλτιστες πρακτικές για την εμπειρία του πελάτη στον κλάδο της, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη, όπως:

  • σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (1-2 ημέρες ανά κατηγορία),

  • αύξηση των δεικτών σύστασης-προώθησής της από πελάτες κατά 3-5 μονάδες, συνεισφέροντας και στο επίπεδο διατήρησης και εμπιστοσύνης των πελατών,

  • αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάλυσης ανατροφοδότησης πελατών,

  • εξασφάλιση αντικειμενικότητας στην ανάλυση,

  • αυτοματοποίηση του εντοπισμού σημαντικών θεμάτων σε πραγματικό χρόνο,

  • συνδυασμό των αποτελεσμάτων ανάλυσης κειμένων με άλλα δομημένα δεδομένα και αξιοποίησή τους στη λήψη αποφάσεων,

  • ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών, λόγω της μείωσης των εισερχομένων αιτημάτων.

  Σχολιάζοντας εκ μέρους της SAS Analytics αυτή την εξέλιξη, o Nίκος Πέππας, Regional Director Greece & Eastern Europe, δήλωσε σχετικά:

  «Είναι ιδιαίτερη η ικανοποίησή μας όταν μεγάλοι οργανισμοί, όπως η INTERAMERICAN, αντιλαμβανόμενοι την αξία που περιέχουν τα αδόμητα δεδομένα, υιοθετούν τις πρωτοποριακές λύσεις Machine Learning της SAS στη περιοχή των Text Analytics για την ελληνική γλώσσα, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση των αναγκών των πελατών τους και την ορθότερη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων».

  Από την πλευρά του, ο Ξενοφών Λιαπάκης, Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού της INTERAMERICAN, υπογράμμισε:

  «Με την εφαρμογή της λύσςη SAS Text Analytics έχουμε, πλέον, ευκρινή εικόνα όχι μόνο για τις ανάγκες του πελάτη, αλλά και για τη συναισθηματική κατάστασή του τη στιγμή της αλληλεπίδρασης με την εταιρεία. Μ’ αυτό τον τρόπο, προσδίδεται προστιθέμενη αξία στην αυθεντικότητα και πολύπλευρη διάσταση του Voice of the Customer και μπορούμε να βελτιώσουμε την ικανοποίηση και εμπειρία του πελάτη, γνωρίζοντας καλύτερα και ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες του».

 • O Γιώργος Πάνζαρης Αναλαμβάνει Engineering Director στην Convert Group

  Ενισχύεται σημαντικά η ομάδα του eRetail Audit

  Μία πολύ σημαντική αναβάθμιση στην ομάδα επιστημόνων του eRetail Audit ανακοίνωσε η Convert Group με την προσθήκη του Γιώργου Πάνζαρη ως Engineering Director.

  Θα είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση της ομάδας των ταλαντούχων developers & data scientists και την προετοιμασία του καινοτόμου προϊόντος έρευνας αγοράς της Convert Group για τις διεθνείς αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Ο Γιώργος Πάνζαρης είναι συνιδρυτής του AthensBook ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει mentor στο Openfund. Έχει πτυχίο Electrical & Computer Engineering από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μεταπτυχιακό από το Harvard και Διδακτορικό από το Stanford.

  "Με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την πρόταση της Convert Group να αναλάβω την τεχνολογική ανάπτυξη του eRetail Audit και να γίνω μέλος της διοικητικής ομάδας της εταιρίας. Οι δυνατότητες όλης της ομάδας είναι εντυπωσιακές ενώ με την έμφαση που θα δώσουμε σε τεχνολογίες όπως machine learning, θεωρώ ότι το eRetail Audit θα διαγράψει εξαιρετική πορεία στις ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού", δήλωσε ο Γιώργος Πάνζαρης.

  H Έλενα Χαϊλαζοπούλου, Head του eMarket Intelligence BU δήλωσε σχετικά:

  "Ο Γιώργος ήταν κοντά μας ως τεχνικός σύμβουλος από την αρχή της δημιουργίας του eRetail Audit. Πέρα από τις κορυφαίες γνώσεις του και την μεγάλη εμπειρία του πάνω στο αντικειμενό μας, μας εντυπωσίαζε ο ήρεμος, μεθοδικός και αποτελεσματικός τρόπος που αντιμετώπιζε κάθε τεχνική ή άλλη πρόκληση.

  Νιώθουμε όλοι τυχεροί που έγινε αναπόσπαστο μέλος της ομάδας μας."

 • Πώς τα social media επηρεάζουν την ψυχολογία του χρήστη;

  Αναμφισβήτητα, τα social media αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της συλλογικής ψυχολογίας, με δεδομένη τη βαθιά επίδρασή τους στον σύγχρονο χρήστη. H online ζώνη έχει εισχωρήσει σε τέτοιον βαθμό στην οffline, με αποτέλεσμα τα όρια μεταξύ της σύνδεσης στο διαδίκτυο και της πραγματικής ζωής να είναι πλέον αρκετά λεπτά.

  Σε τι βαθμό, λοιπόν, τα social media επηρεάζουν την ψυχολογία του νέου τύπου χρήστη; Πού τελειώνει ο πραγματικός εαυτός και πού αρχίζει ο εικονικός; Ας προχωρήσουμε σε μία αναλυτικότερη προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην online συμπεριφορά του χρήστη και στο πώς αυτή επιδρά συνολικά στην ψυχολογία του.

  Social Media & Επικοινωνία

  Η αρχή του 21ου αιώνα σηματοδότησε την άνθιση των social media και άλλαξε καθοριστικά τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Η έννοια του online available και unavailable, οι followers, τα status updates και τα likes έγιναν κομβικοί όροι της σύγχρονης επικοινωνίας.

  Παράλληλα, οι συζητήσεις μεταφέρθηκαν στα διάφορα online chats, με τα emoticons πλέον να εκφράζουν κάθε μορφή συναισθηματικής εμπλοκής του χρήστη.

  Για ποιον λόγο, όμως, ένας χρήστης επιλέγει να κάνει log out από την πραγματική ζωή, για να συνδεθεί στα social media και να μοιραστεί προσωπικό υλικό με τους online φίλους του;

  Η ανάγκη για sharing

  Σύγχρονοι αναλυτές και ανθρωπολόγοι υποστηρίζουν πως η ανάγκη για «social share» προέρχεται από το συναίσθημα του ανικανοποίητου. Μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που κάνει κατάχρηση των social media δηλώνει πως θα προτιμούσε να έχει μία διαφορετική ζωή – γι’ αυτό, αναζητά διέξοδο στον ψηφιακό κόσμο.

  Από την άλλη, άλλοι κάνουν λόγο για μία ιδιαίτερη τάση των Millennials: να καταργείται εντελώς η ιδιωτικότητα και να δημοσιοποιείται κάθε μέρος της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής σε Instagram και LinkedIn αντίστοιχα.

  Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την ψυχολογική εξήγηση με την οποία θα συμφωνήσετε, οφείλετε να λάβετε σοβαρά υπόψη την online συμπεριφορά του χρήστη, καθώς αυτή θα σας υποδείξει τον δρόμο προς τις επιλογές και τις προτιμήσεις του, ώστε να υιοθετήσετε τις πιο στοχευμένες behavioral τακτικές.

  Και μετά, ήρθε το following

  Έχετε ακούσει τον όρο FoMO (Fear of Missing Out); Πρόκειται για τον φόβο μήπως «χάσεις καθετί που συμβαίνει», ο οποίος προέκυψε από τα social media και, κυρίως, από το Facebook.

  Συγκεκριμένα, τα άτομα που διαγιγνώσκονται με FoMO διακατέχονται από ένα διαρκές άγχος ότι κάποιος άλλος ζει μία συναρπαστική εμπειρία, από την οποία αυτά είναι απόντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν διαρκώς online, ώστε να μαθαίνουν ανά πάσα στιγμή τι κάνουν οι άλλοι.

  Δυστυχώς, το FoMO αποτελεί ουσιαστικά έναν φαύλο κύκλο, καθώς η έλλειψη κοινωνικοποίησης επιφορτίζει το άτομο με επιπρόσθετο άγχος, δημιουργώντας του μία τραυματική εμμονή – ότι «τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά».

  Μοιραζόμαστε τα πάντα;

  Η απάντηση είναι «όχι». Οι φανταχτερές ζωές των κοινωνικών δικτύων δεν αντικατοπτρίζουν, σε καμία περίπτωση, τον πραγματικό εαυτό μας. Αντίθετα, τα posts στα social media προβάλλουν την εικόνα του ιδανικού εαυτού μας – παρουσιάζουν, δηλαδή, πτυχές που εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να δείξουμε δημόσια.

  Αυτό σημαίνει πως, προτού πατήσουμε το κουμπί του share, φιλτράρουμε και ωραιοποιούμε την καθημερινότητά μας, την οποία στη συνέχεια κοινοποιούμε στο profile μας. Στην πραγματικότητα, δεν μοιραζόμαστε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας παρά μόνο αυτές που θα θέλαμε οι άλλοι να γνωρίζουν για εμάς – και, μάλιστα, κατόπιν ειδικών φίλτρων!

  Τραυματίζουν ή διασκεδάζουν;

  Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να ενοχοποιούμε το μέσο. Τα social media δημιουργήθηκαν, ακριβώς, για να μας διασκεδάζουν και να καλύπτουν τη βαθύτερη ανάγκη μας για επικοινωνία.

  Σχεδιάστηκαν με σκοπό να προσφέρουν ψυχαγωγία, όχι να τραυματίζουν τον χρήστη. Ωστόσο, η χρήση (ένταση, συχνότητα, διάρκεια) είναι αυτή που μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

  Είναι φανερό ότι αν ο χρήστης καταναλώνει σημαντικό χρόνο της ημέρας στα κοινωνικά δίκτυα, παραμελώντας άλλες ανάγκες του, όπως την ανάγκη για κοινωνικοποίηση, σίγουρα η επίδραση των social media στην ψυχολογία του θα είναι άκρως αρνητική. Σε σπάνιες περιπτώσεις, έως και καταστροφική.

  Συμπέρασμα

  Το φαινόμενο των social media είναι σχετικά πρόσφατο. Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε ήδη να σχηματίσουμε με ασφάλεια μία αρχική εικόνα για την επίδραση αυτών στην ψυχολογία του χρήστη.

  Από τη μία, διασκεδάζουν, καταργούν την απόσταση και προσφέρουν ελευθερία στη διακίνηση της πληροφορίας και αμεσότητα στην ενημέρωση.

  Από την άλλη, όμως, ασκούν έντονη κοινωνική πίεση, λόγω των προτύπων συμπεριφοράς που προωθούν. Για αυτόν τον λόγο, κρίνεται αναγκαίο να επικεντρωνόμαστε στην πρώτη και θετική διάσταση των κοινωνικών δικτύων, αντιμετωπίζοντας με κριτικό πνεύμα καθετί που προβάλλεται μέσα από αυτά.

  Πηγή: Developgreece.com

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Open Source διαχείριση ή άλλη?

Αρθρογράφοι

Κόμβος πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα και εφαρμογές που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες, εστιάζοντας ειδικότερα στην αξιοποίηση του web.

Newsletter

Subscribe to our newsletter. Don’t miss any news or stories.

We do not spam!