70 εκατ. € για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων Featured

Posted On Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2018 16:24 Written by
Rate this item
(0 votes)

Όροι και συνθήκες για την επιδότηση με το 50% του κόστους απόκτησης νέων Η/Υ, τη δημιουργία ιστοσελίδας, e-shop, δικτύων και αγοράς λογισμικού

Η άνοιξη ήρθε τόσο συμβολικά, όσο και πρακτικά, καθώς «ζεστό χρήμα» αναμένεται να πέσει σύντομα στην ως τώρα χειμαζόμενη αγορά ΤΠΕ, χάρη στα δυο νέα προγράμματα που βγαίνουν προσεχώς, προσφέροντας επιδότηση ως και στο 50% του κόστους σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ανανέωση του ψηφιακού εξοπλισμού τους και, γενικότερα, βελτίωση της παρουσίας τους στο Διαδίκτυο .

Πρόκειται για δύο δράσεις προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ύψους 35 εκατ. € εκάστη, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ).

Η πρώτη είναι το «Ψηφιακό Βήμα», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες υστερούν σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, και η δεύτερη το «Ψηφιακό Άλμα», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεν περάσει στην ψηφιακή εποχή, αλλά ο εξοπλισμός τους χρειάζεται αναβάθμιση.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν.

Αναλυτικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο δράσεων είναι:

1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ - Ψηφιακό Βήμα Η δράση αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 €ως και το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση καιως το ποσό των 80.000 €.

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Άλμα Η δράση αφορά σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε ανώτερη ή ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 €ως και το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων δύο κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και ως το ποσό των 200.000 €.

Για την ένταξη στα δύο προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο από το οποίο θα προκύπτει το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

• Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)

• Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)

• Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)

• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (ες), Εξυπηρετητής (ές) - Server(s) (0.5, 1)

• ΕξοπλισμόςΓραφείου (printers, scanners, projectors)

• Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcodereaders, Διαδραστικοί πίνακες, 3Dprinters, tablets, set-topboxes κλπ.)

• Ύπαρξη ιστοσελίδας

• Σύνδεση σε e-marketplaces

• Digital marketing (Google ads, facebook ads)

• Παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

• Ύπαρξη e-shop /σύστημα κρατήσεων

• Ασφαλείς πληρωμές

• Λογισμικό για ηλεκτρονική τιμολόγηση

• Εφαρμογές γραφείου, Antivirus

• Εξειδικευμένα προγράμματα βελτιστοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)

• Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή και του προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)

• Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

• Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα κληθεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο (businessplan) που θα περιλαμβάνει:

• Αγορά νέου εξοπλισμού, ως και στο 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Αγορά νέου λογισμικού, ως και στο 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Αγορά υπηρεσιών ΤΠΕ (ως και στο 25% του επενδυτικού σχεδίου).

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να οδηγεί στην ψηφιακή αναβάθμιση της εταιρίας κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα,η οποία θα αποδειχθεί με επαναξιολόγησή της βάσει του ιδίου ερωτηματολογίου.

Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται ήδη,κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους, στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, οφείλουν να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο εντός ενός έτους με το ποσό της επιχορήγησης να ανέρχεται στο 50% του κόστους του σχεδίου τους.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ίδιους πόρους είτε δανεισμό.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (escrow account), προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση στις ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση - Πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η ενίσχυση

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση και στις δύο δράσεις είναι οι μη -προβληματικές ΜΜΕ που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια με μία από τις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ, δεν αποκλείονται με βάση το άρθρο 40 του Ν. 4488/2017, ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και έχει θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση.

 

Read 387 times

Related items

 • Ολοκληρώθηκε ο 4ος κύκλος του προγράμματος «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη»

  Με νικήτρια την οινολόγο Ευαγγελία Σωτηροπούλου και το επιχειρηματικό πλάνο της "Oinosporos’’ ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου ο 4ος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη» από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών και το Κέντρο Καινοτομίας & Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας.

  Το πρόγραμμα -στο οποίο συμμετέχουν υποψήφιοι επιχειρηματίες, αλλά και ήδη ενεργοί, οι οποίοι μέσω της τεχνογνωσίας που λαμβάνουν θέλουν να δώσουν νέα ώθηση στην επιχείρησή τους- ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2017 και τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο 2018.

  Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν τρεις μήνες στη διάθεσή τους για να ετοιμάσουν το επιχειρηματικό πλάνο τους και να το υποβάλουν στην επιτροπή ειδικών προς αξιολόγηση. Σε αναγνώριση της προσπάθειας όλων, η καλύτερη πρόταση τιμήθηκε με χρηματικό βραβείο 3.000 € που, μάλιστα, φέτος προσέφερε ο ιδρυτής της εταιρίας Stickito, Γ. Ζερβός, περσινός νικητής του Προγράμματος.

  Οι νέοι επιχειρηματίες και οι ιδέες που παρουσιάστηκαν ενώπιον κοινού και επιτροπής, ήταν:

  Αθηνά Μαλαπάνη: Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

  Δημήτρης Μηλιώτης: AquaWeather (Πρωτότυπο φωτιστικό ενυδρείου)

  Κωνσταντίνα Σοφικίτη: Eco-College."Το Σχολείο του Μέλλοντος (To 1ο Πράσινο Σχολείο στην Ελλάδα) 

  Βίκυ Περπερίδου & Παναγιώτης Μαστρογιάννης: Get Noticed - Never Settle (1ο Employer Branding agency στην Ελλάδα)

  Σωτηροπούλου Ευαγγελία: Oinosporos (οικολογικά καλλυντικά από το κουκούτσι των σταφυλιών)

  Νικόλαος Πουλίδης: Λογισμικό για ισορροπίες NASH

  Γεωργία Ρουμελιώτη & Λουκάς Τσαπρούνης: Lessugar Ζάχαρη & Στέβια (Γλυκαντικό καινοτομικής σύνθεσης με συνδυασμό απλής κρυσταλλικής ζάχαρης και στέβιας)

  Κυριάκος Τσοντσίδης: experiencescanner (1η μηχανή metasearch στα xperience tours)

  Γιάννης & Ελένη Αναστασοπούλου: Προώθηση ελαιολάδου Π.Ο.Π. Καλαμάτα με Ισχυρισμό Υγείας

  Ευθύμιος Βιογατζής: Pharmabeat (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα στο χώρο του φαρμάκου).

  Η τετραμελής επιτροπή που αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις επιχειρηματικές ιδέες με κριτήρια την καινοτομικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε μιας, την ποιότητα της ομάδας, τη γνώση της αγοράς-στόχου, την πληρότητα/σαφήνεια του επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και εκείνη της παρουσίασης, απαρτίστηκε από τους Παναγιώτη Αλεξάκη, Καθηγητή Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Αγορών ΕΚΠΑ (πρόεδρο), Σπύρο Αρσένη PhD, Συντονιστή προγράμματος NBG Business Seeds, Εθνική Τράπεζα, Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Γενική Γραμματέα, Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, και Νίκο Παρασκευόπουλο, CFO & Αντιπρόεδρο ΔΣ Vodafone Ελλάδας.

  «Η "Επιχειρηματικότητα στην Πράξη" είναι ένα εκπαιδευτικό όχημα που οδηγεί νέους και δημιουργικούς ανθρώπους με επιχειρηματικές ιδέες στην αφετηρία της υλοποίησης.

  Η διαδρομή είναι γνωστή, δημιουργική και καταλήγει στην επιτυχία», τόνισε χαρακτηριστικά ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Νικόλαος Μυλωνάς.

  Από την πλευρά των υποστηρικτών του προγράμματος, ο Οικονομικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος ΔΣ της Vodafone Ελλάδας, Νίκος Παρασκευόπουλος, δήλωσε ότι «στη Vodafone εστιάζουμε στην καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων…

  Στην προσπάθεια αυτή η σύνδεση του πανεπιστημίου με την επιχειρηματική κοινότητα και την οικονομία αποτελεί ένα από τα πιο βασικά βήματα».

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ λειτουργεί υπό την αιγίδα της Λέσχης Επιχειρηματικότητας, με την ευγενική υποστήριξη του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και την υποστήριξη των εταιριών VODAFONE, Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια και Ευρωπαϊκή Πίστη.

 • Η Oracle και η PwC ενώνουν τις δυνάμεις τους

  Η Oracle Financial Services Analytical Applications (OFSAA) και η PwC, μέλος επιπέδου Platinum και Cloud Elite του Oracle PartnerNetwork (OPN), ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους σε διεθνές επίπεδο για την προσφορά στις ασφαλιστικές εταιρείες ξεκάθαρης οπτικής αναφορικά με τρέχοντα και επερχόμενα ζητήματα συμμόρφωσης με το νέο πρότυπο IFRS 17 του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ), στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν μέχρι το 2021, καθώς και με το πρότυπο περί συμβάσεων μεγάλης διάρκειας (Long Duration Contract Standard) κατά GAAP, το οποίο εκκρεμεί.

  Από κοινού, η Oracle και η PwC διευκολύνουν το μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και της διαχείρισης κινδύνου καθώς και την υιοθέτηση του IFRS 17 από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

  Η Oracle παρέχει την πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων που θα επιτρέψει την υλοποίηση διαδικασιών μετασχηματισμού των χρηματοοικονομικών και εφαρμογών ανάλυσης για το πρότυπο IFRS 17 με προδιαμορφωμένες λειτουργίες για επιχειρησιακούς κανόνες, αποτιμήσεις, υπολογισμούς περιθωρίων υπηρεσιών σύμβασης και κοινοποιήσεις στοιχείων.

  Η πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και τα σχετιζόμενα με αυτήν εργαλεία εξασφαλίζουν προδιαμορφωμένες δυνατότητες ενοποίησης με τις διαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης και κλεισίματος οικονομικών περιόδων, διευκολύνουν την ενοποίηση με αναλογιστικά συστήματα και δημιουργούν ενοποιημένα, ελέγξιμα αποτελέσματα για τις ανάγκες εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών, με δυνατότητα ελέγχου-επαλήθευσης και διαχρονικής καταγραφής.

  Η PwC λειτουργεί ως στρατηγικός σύμβουλος της Oracle παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υλοποίησης και εργαλεία επιτάχυνσης (accelerator).

  Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επωφεληθούν από τη βελτιωμένη λήψη αποφάσεων, την εκσυγχρονισμένη αναλογιστική ανάλυση, καθώς και από τις πιο έγκαιρες, αξιοποιήσιμες αναφορές σχετικά με τις ανάγκες συμμόρφωσης.

  Ο Sonny Singh, Senior Vice President και General Manager του Financial Services Global Business Unit της Oracle, δήλωσε: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να ανταποκριθούν σε μια μεγάλη γκάμα απαιτήσεων σχετικά με τους κανονισμούς και τη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων των νέων χρηματοοικονομικών προτύπων όπως το IFRS 17.

  Για να το πετύχουν αυτό, χρειάζονται μια ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση που θα τους επιτρέψει να συμμορφωθούν κατάλληλα με αυτές τις ολοένα πιο σύνθετες απαιτήσεις και να μειώσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

  Η βραβευμένη πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης της Oracle, ειδικά σχεδιασμένη για οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συνδυάζεται με την εξειδίκευση της PwC στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παρέχει στις ασφαλιστικές εταιρείες τις αναγκαίες δυνατότητες για να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις».

  Ο Alex Bertolotti, κύριος εταίρος της PwC και αρμόδιος για τα θέματα του IFRS 17, δήλωσε: «Η PwC αποτελεί κορυφαίο σύμβουλο στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών με ουσιαστικό ρόλο στο μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους, ταυτόχρονα με τη συμμόρφωσή τους βάσει των απαιτήσεων του νέου προτύπου IFRS 17.

  H ηγετική τεχνολογική θέση της Oracle, στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την ισχυρή εμπειρία της PwC στην αγορά, επιτρέπει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων λογισμικού για τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών, και την αξιοποίηση της μεγάλης εξειδίκευσής μας στον κλάδο, ώστε να υποστηρίξουμε ουσιαστικά τους πελάτες μας στην προσπάθεια ανταπόκρισής τους σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές προκλήσεις».

 • Η ATC υλοποίησε έργο για το Ινστιντούτo Επικοινωνίας

  Το έργο αφορά στη δημιουργία πλατφόρμας φιλοξενίας και διαχείρισης του ψηφιακού αρχείου του ΙΕπ

  Η Athens Technology Center (ATC) πρόσφατα ολοκλήρωσε τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης ψηφιακού αρχείου για λογαριασμό του Ινστιντούτου Επικοινωνίας.

  Συγκεκριμένα, με όχημα την πλατφόρμα infoasset, που αποτελεί την ολοκληρωμένη πρόταση της ATC για διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου και content marketing, το Ινστιντούτο απολαμβάνει πλέον την αποτελεσματική κατηγοριοποίηση, αρχειοθέτηση και διαχείριση ενός τεράστιου πλούτου περιοδικών, εκδόσεων, καταχωρίσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ, από τη δεκαετία του 1940 έως σήμερα.

  Πυρήνα του έργου αποτέλεσαν οι λειτουργικότητες αποθήκευσης, ταξινόμησης, αναζήτησης και διαχείρισης της πλατφόρμας infoassset της ATC.

  Μέσω αυτών, οι χρήστες του συστήματος μπορούν να πλοηγούνται στο σύνολο του αρχείου, μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας (UI), συνδυάζοντας ποικιλία κριτηρίων αναζήτησης, όπως, τον τίτλο και τους συντελεστές μιας διαφημιστικής καμπάνιας ή μιας έκδοσης, τη χρονολογία δημιουργίας συγκεκριμένου υλικού, τον τύπο του αρχείου, keywords , τη χρήση λογικών τελεστών κλπ.

  Επίσης, στα πλαίσια του έργου, η ATC διαμόρφωσε ειδικό μηχανισμό «μαζικής εισαγωγής» (import) αρχείων εικόνας, ήχου και video, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων τους.

  Τελικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας του ΙΕπ είναι να αποκτήσουν σταδιακά πρόσβαση στο αρχείο φορείς και πρόσωπα της διαφήμισης.

  Μέχρι στιγμής το αρχειοθετημένο περιεχόμενο αγγίζει τον αριθμό των 12.000 εγγραφών. Υπολογίζεται ότι το φθινόπωρο του 2018 ένα μεγάλο μέρος του αρχείου θα είναι έτοιμο, ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση του ζητούμενου περιεχομένου.

 • Grandair LTD: Νέα πλατφόρμα διαχείρισης από τη Generation Y

  Με ένα έργο αξιώσεων και υψηλών τεχνικών προδιαγραφών επισφραγίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ της Generation Y και τις κορυφαίας μεταφορικής εταιρίας στον τομέα της διακίνησης γενικού φορτίου και ανταλλακτικών πλοίων.

  H Grandair LTD Cargo Services:

  • Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας

  • Λειτουργεί γραφεία σε κομβικά σημεία σε όλο τον κόσμο

  • Συνεργάζεται με περισσότερες από 2.000 διεθνείς εταιρίες

  • Καλύπτει περισσότερες από 95 χώρες με πάνω από 380 λιμάνια και αεροδρόμια

  • Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και εκτελωνισμού παγκοσμίως

  Για τη διαχείριση του διεθνούς πελατολογίου και των εμπορευμάτων της, η εταιρία εμπιστέφθηκε τη Generation Y, η οποία βάση των αναγκών και των στόχων του πελάτη αποφάσισε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του απαιτητικού έργου της σύνδεσης του διαχειριστικού συστήματος καταγραφής φορτίων με το σύστημα εκτελωνισμού και αποθήκης.

  Συγκεκριμένα, βασικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός κοινού interface μεταξύ των δύο συστημάτων που στηρίχθηκε σε μια απολύτως custom εκτέλεση με σαφή UI σχεδίαση.

  Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία συστήματος πολλαπλών ρόλων χρηστών (agents, διαχειριστές, εκτελωνιστές) με δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων διαχείρισης και ένα πλήθος φίλτρων, λειτουργικοτήτων και εφαρμογών που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας και των παρραγελιών.

  Μέσω του νέου, ενιαίου διαχειριστικού συστήματος, η Grandair LTD απολαμβάνει:

  • Απλοποίηση διαχείρισης των καρτελών του πελατολογίου

  • Καθετοποίηση των διαδικασιών καταγραφής νέων αποστολών

  • Ταχύτερη εξυπηρέτηση και επικοινωνία των συμμετεχόντων

  • Εκμηδένιση του χρόνου εργασιών

  • Διευκόλυνση ολοκλήρωσης διαδικασιών σε όλα τα γραφεία σε κάθε χώρα παρουσίας της εταιρίας

  • Μείωση λειτουργικών εξόδων

 • Οι Mundial Fans έρχονται στο Project Agora

  Το Project Agora, το κορυφαίο Native Advertising δίκτυο στην Ελλάδα προετοιμάζεται για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελο ποδοσφαίρου και καλωσορίζει τους Mundial Fans. Πρόκειται για τη νέα δυνατότητα στόχευσης, η οποία δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες επικοινωνίας των διαφημιζομένων ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλου.

  Οι Mundial Fans είναι στην πλειονότητα τους άνδρες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα αθλητικά νέα και ειδικότερα για το Παγκόσμιο Κύπελο, πολύ περισσότερο από το μέσο Έλληνα.
  Οι διαφημιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τους Mundial fans μέσω των καινοτόμων native ad-formats του Project Agora, αυξάνοντας περαιτέρω την αποδοτικότητα τους διαφημιστικού τους μηνύματος.

  Η νέα δυνατότητα στόχευσης, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα και θα είναι διαθέσιμη στην Ελληνική αγορά από την Τέταρτη 13 Ιουνίου έως και την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 15 Ιουλίου.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Open Source διαχείριση ή άλλη?

Κόμβος πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα και εφαρμογές που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες, εστιάζοντας ειδικότερα στην αξιοποίηση του web.

Newsletter

Subscribe to our newsletter. Don’t miss any news or stories.

We do not spam!