70 εκατ. € για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων Featured

Posted On Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2018 16:24 Written by
Rate this item
(0 votes)

Όροι και συνθήκες για την επιδότηση με το 50% του κόστους απόκτησης νέων Η/Υ, τη δημιουργία ιστοσελίδας, e-shop, δικτύων και αγοράς λογισμικού

Η άνοιξη ήρθε τόσο συμβολικά, όσο και πρακτικά, καθώς «ζεστό χρήμα» αναμένεται να πέσει σύντομα στην ως τώρα χειμαζόμενη αγορά ΤΠΕ, χάρη στα δυο νέα προγράμματα που βγαίνουν προσεχώς, προσφέροντας επιδότηση ως και στο 50% του κόστους σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ανανέωση του ψηφιακού εξοπλισμού τους και, γενικότερα, βελτίωση της παρουσίας τους στο Διαδίκτυο .

Πρόκειται για δύο δράσεις προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ύψους 35 εκατ. € εκάστη, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ).

Η πρώτη είναι το «Ψηφιακό Βήμα», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες υστερούν σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, και η δεύτερη το «Ψηφιακό Άλμα», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεν περάσει στην ψηφιακή εποχή, αλλά ο εξοπλισμός τους χρειάζεται αναβάθμιση.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν.

Αναλυτικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο δράσεων είναι:

1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ - Ψηφιακό Βήμα Η δράση αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 €ως και το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση καιως το ποσό των 80.000 €.

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Άλμα Η δράση αφορά σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε ανώτερη ή ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 €ως και το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων δύο κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και ως το ποσό των 200.000 €.

Για την ένταξη στα δύο προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο από το οποίο θα προκύπτει το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

• Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)

• Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)

• Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)

• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (ες), Εξυπηρετητής (ές) - Server(s) (0.5, 1)

• ΕξοπλισμόςΓραφείου (printers, scanners, projectors)

• Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcodereaders, Διαδραστικοί πίνακες, 3Dprinters, tablets, set-topboxes κλπ.)

• Ύπαρξη ιστοσελίδας

• Σύνδεση σε e-marketplaces

• Digital marketing (Google ads, facebook ads)

• Παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

• Ύπαρξη e-shop /σύστημα κρατήσεων

• Ασφαλείς πληρωμές

• Λογισμικό για ηλεκτρονική τιμολόγηση

• Εφαρμογές γραφείου, Antivirus

• Εξειδικευμένα προγράμματα βελτιστοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)

• Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή και του προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)

• Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

• Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα κληθεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο (businessplan) που θα περιλαμβάνει:

• Αγορά νέου εξοπλισμού, ως και στο 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Αγορά νέου λογισμικού, ως και στο 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Αγορά υπηρεσιών ΤΠΕ (ως και στο 25% του επενδυτικού σχεδίου).

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να οδηγεί στην ψηφιακή αναβάθμιση της εταιρίας κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα,η οποία θα αποδειχθεί με επαναξιολόγησή της βάσει του ιδίου ερωτηματολογίου.

Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται ήδη,κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους, στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, οφείλουν να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο εντός ενός έτους με το ποσό της επιχορήγησης να ανέρχεται στο 50% του κόστους του σχεδίου τους.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ίδιους πόρους είτε δανεισμό.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (escrow account), προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση στις ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση - Πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η ενίσχυση

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση και στις δύο δράσεις είναι οι μη -προβληματικές ΜΜΕ που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια με μία από τις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ, δεν αποκλείονται με βάση το άρθρο 40 του Ν. 4488/2017, ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και έχει θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση.

 

Read 182 times

Related items

 • Η Quest Συμμετοχών Top Sustainable Company 2017

  Σε «Top Sustainable Company 2017» αναδείχθηκε η Quest Συμμετοχών, μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, για την ολιστική προσέγγιση και στρατηγική που αναπτύσσει ο Όμιλος στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

  H εταιρεία εντάχθηκε στο Sustainability Performance Directory, τον Επιχειρηματικό Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έχει αναπτύξει το QualityNet Foundation, ως μέρος της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020, διαμορφώνοντας μαζί με 20 ακόμα πρωτοπόρες εταιρείες, 7 εκ των οποίων έλαβαν τον ίδιο τίτλο, την ηγετική ομάδα των ελίτ της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, που μπορούν να λειτουργήσουν ως Πρεσβευτές ανάδειξης της αξίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική αγορά.

  Η εξέλιξη με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και το Τρίπτυχο «Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση του Ομίλου Quest και αποτυπώνονται στο όραμα, την αποστολή, καθώς και στο μοντέλο λειτουργίας του.

  Ο Όμιλος και οι Eταιρείες του αναπτύσσονται με διαρκή επιδίωξη του «καλώς επιχειρείν», ένα ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, απόλυτη δέσμευση τη συμμόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο, κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους τους και συνεχή μέριμνα για το κοινωνία και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας τις αξίες της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως κύριους παράγοντες ανταγωνιστικότητας και προόδου.

  Το Sustainability Performance Directory είναι ένας Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης που αποτελεί ένα εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στην απάντηση των κανονιστικών πλαισίων δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

  Περισσότερες πληροφορίες http://www.sustainablegreece2020.com/

 • Φανατικοί θεατές eSports οι Έλληνες teenagers

  Το επιβεβαιώνει η νέα έκδοση της ετήσιας έρευνας της PayPal και της Super Dataγια τα ηλεκτρονικά αθλήματα


  Μια από τις πιο προσοδοφόρες τεχνολογικές αγορές στην Ευρώπη και τον κόσμο, είναι αυτή των ηλεκτρονικών αθλημάτων (eSports) που, μάλιστα, έχει πολύ περισσότερες προεκτάσεις, καθώς (σε αντιστοιχία και με όσα συμβαίνουν στο χώρο της αυτοκίνησης), όσα δοκιμάζονται στους αγώνες βρίσκουν σταδιακά το δρόμο προς την καθημερινότητά μας.

  Όπου υπάρχει χρήμα, όμως, υπάρχει και ανάγκη διαχείρισής του. Η γνωστή και μη εξαιρεταία PayPal, λοιπόν, έχει κάθε λόγο να πραγματοποιεί κάθε χρόνο έρευνες, για την αγορά αυτή, ώστε να γνωρίζει τι γίνεται σ’ αυτό το «οικοσύστημα» πελατών της.

  Και βέβαια, έχει κάθε λόγο να χαίρεται, καθώς η πιο πρόσφατη έρευνα -την οποία πραγματοποίησε με τη συνδρομή της Super Data- έδειξε πως τα έσοδα στην ευρωπαϊκή αγορά των eSports θα αγγίξουν φέτος τα 325 εκατομμύρια δολάρια.

  Η ρωσική αγορά των eSports είναι η πιο κερδοφόρα

  Η Ρωσία είναι πρώτη σε κερδοφορία, σύμφωνα με την έρευνα, με έσοδα της τάξης των 38 εκατομ. δολαρίων το 2017, ενώ τα συνολικά κέρδη από τα ηλεκτρονικά αθλήματα την ίδια χρονιά στην Ευρώπη άγγιξαν τα 253 εκατομ. δολάρια.

  Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση από το τέλος, ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, με έσοδα 850.000 δολαρίων, πάνω μόνο από την Ουγγαρία (570.000 δολάρια).

  Όμως, οι ειδικοί προβλέπουν ότι η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς στη χώρα μας θα φτάσει το 17-18% φέτος, ξεπερνώντας τις περσινές εκτιμήσεις.

  Βρίσκεται μεν σαφώς κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%, αλλά ήδη πιο ψηλά από την Ιταλία (15%) και την Ιρλανδία (5%), ενώ παρουσιάζει αντίστοιχο ρυθμό με τη Δανία (18%) και τη Γαλλία (19%).

  Τα συνολικά έσοδα από τα ηλεκτρονικά αθλήματα στην Ευρώπη το 2018 εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 325 εκατομ. δολάρια. Υπάρχουν περίπου 27 εκατομ. άνθρωποι που ασχολούνται ενεργά με τα eSports, εκ των οποίων οι 437.000 είναι Έλληνες.

  Οι αναλυτές προβλέπουν σταθερή ανοδική τάση και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση – το αντίστοιχο κοινό εκτιμάται ότι θα ανέβει κατά 17% ως το τέλος του 2019 (σε σύγκριση με το 2017).

  1 στους 5 Έλληνες θεατές ηλεκτρονικών αθλημάτων είναι έφηβος

  Καθώς τα eSports με τις συναφείς δραστηριότητες είναι ευρέως συνυφασμένα με τους νεαρότερους σε ηλικία ανθρώπους, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το 71% του ελληνικού κοινού των ηλεκτρονικών αθλημάτων είναι ηλικίας 13 - 34 ετών.

  Ενώ η μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία είναι εκείνη των 25-34 ετών (28%), η ομάδα των εφήβων ηλικίας 13-17 ετών αντιστοιχείστο 19%, καταδεικνύοντας πόσο δημοφιλή είναι τα eSports στους teenagers αλλά και στην απόλυτα εξοικειωμένη με την τεχνολογία GenerationZ, η οποία διαμορφώνει άλλωστε τις τάσεις της βιομηχανίας ψηφιακών παιχνιδιών.

  Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, το οποίο η χώρα μας μοιράζεται με τη Γαλλία, τη Βουλγαρία(19%), ελάχιστα πάνω από τη Νορβηγία (18%). Εκτός «γηραιάς ηπείρου», την πρώτη θέση κατέχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με 24%.

  Οι Έλληνες παίκτες άνω των 45 ετών σημειώνουν πολύ χαμηλά ποσοστά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

  Αυξάνει το γυναικείο κοινό στην Ελλάδα

  Τα eSports και το gaming θεωρούνται γενικά «ανδρική υπόθεση» αλλά, όσο μεγαλώνει η αγορά, τόσο περισσότερο επηρεάζει και την ισότητα των δυο φύλων.

  Το 2017, η πλέον «γυναικοκρατούμενη» αγορά των ηλεκτρονικών αθλημάτων ήταν η σουηδική, με ποσοστό 25% των γυναικών να ασχολούνται με τα eSports, ενώ ακολουθούν η Πολωνία (24%) και η Γαλλία (23%).

  Στην Ελλάδα, το 19% του κοινού απαρτίζεται από γυναίκες (15% το 2016), ενώ ο συνολικός μέσος όρος στην Ευρώπη πέρυσι ήταν μόλις 18%. Οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σημειώθηκαν στην Βουλγαρία, την Ισπανία και την Ιταλία, όπου μόλις το 11-13% του αντίστοιχου κοινού ήταν γυναικείο.

  Η κοινότητα των ηλεκτρονικών αθλημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτει ελαφρώς περισσότερες γυναίκες, με ποσοστό 14%.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, για λογαριασμό της PayPal, ο Managing Director στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, Ματ Κομορόφσκι, τόνισε πως «η συγκεκριμένη αγορά διευρύνεται με σταθερό ρυθμό, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να κατανοούν τι σημαίνουν εν τέλει τα ηλεκτρονικά αθλήματα και παρακολουθούν πλέον τακτικά αγώνες eSport».

  Εξέφρασε τη βεβαιότητα πως «η τοπική αγορά των ηλεκτρονικών αθλημάτων θα έχει σταθερή άνοδο και υπογράμμισε πως « ΗPayPal χαίρεται να συνδράμει τους online gamers στην αναζήτηση των πιο καινούργιων skins ή άλλων ειδών, παρέχοντας την ασφαλέστερη πλατφόρμα πληρωμών, η οποία επιτρέπει στους χρήστες γρήγορες και εύκολες πληρωμές σε πάνω από 200 χώρες ανά τον κόσμο».

   

 • 8o e-Government Forum Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018


  Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 στο Ξενοδοχείο (5*) WYNDHAM GRAND (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα) διοργανώνεται το 8ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "e-Government Forum 2018" με κύριο θεματικό άξονα:

  «Cloud, Digital Security, GDPRΔιαλειτουργικότητα, Ψηφιακές Υπογραφές,  Εργα ICT και ΕΣΠΑ, Υπηρεσίες προς τον πολίτη:  Είναι προετοιμασμένος ο Δημόσιος Τομέας
  μπροστά στις νέες Τεχνολογικές Προκλήσεις;»

  Η κύρια θεματολογία του 8oυ e-Government Forum 2018 αφορά στις εξής επί μέρους κατευθύνσεις, που παράλληλα αποτελούν και θεματικούς άξονες στις ενότητες Συνεδρίου:

  Οι εξελίξεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η υποστήριξη των αλλαγών και των αναγκών του Δημόσιου Τομέα. Οι απαραίτητες αλλαγές για να γίνουν αποτελεσματικές οι Τεχνολογίες και τα έργα Πληροφορικής.

  H Ψηφιακή Ασφάλεια, οι νέοι τομείς εφαρμογών ΙοΤ, mobile, Cloud και η προετοιμασία των Συστημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών του Δημόσιου τομέα μπροστά στις ψηφιακές απειλές. Είναι «ψηφιακά ασφαλείς» οι υποδομές του Δημοσίου;

  Η εφαρμογή του Γενικού Κανόνα Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στον Δημόσιο τομέα. Ουτοπία και «σχέδιο επί χάρτου» ή πιεστική υποχρέωση που δεν αποφεύγεται και θα έχει και σοβαρές συνέπειες;

  Επιτυχημένες υλοποιήσεις ( Case Studies ) και χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχών λύσεων σε ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών.

  Θεσμικά και νομικά θέματα που απασχολούν τον τομέα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Δημόσιου τομέα.

  Δράσεις, Υλοποιήσεις και Έργα σε «κάθετους» τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Φορολογία, Δικαιοσύνη, Ανάπτυξη κ.α) με την αξιοποίηση ψηφιακών υπογραφών και εγγράφων, απλοποίηση διαδικασιών.

  Διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και εξέλιξης των Πληροφορικών Συστημάτων στον Δημόσιο τομέα, της αξιολόγησης και βελτίωσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

  Αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και η προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στην Διαχείριση των Διοικητικών μεταβολών.

  Η Ψηφιακή Στρατηγική στην Δημόσια Διοίκηση. Πολιτικές και Διοικητικές προτεραιότητες εν μέσω συνεχώς αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

  Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  To 8o e-Government Forum 2018 χωρίζεται στις εξής διακριτές συνεδριάσεις με ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής:

  Αρχική Συνεδρίαση [09:30 – 10:00]

  Σε Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί η Εναρκτήρια Συνεδρίαση και η κεντρική ομιλία. Στην συνέχεια θα διεξαχθούν διακριτές συνεδρίες σε δύο αίθουσες, που θα έχουν ως κατευθύνσεις τον Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υποδομών Ψηφιακών Τεχνολογιών και Επικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα:

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΤΗ

  1η Συνεδρίαση [10:00-11:30]

  Ψηφιακά Συστήματα Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα. Τεχνολογικές εξελίξεις και Εφαρμογές σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα:

  Στην θεματική ενότητα υψηλόβαθμα στελέχη Υπουργείων, Φορέων, Οργανισμών, Δημοσίων Υπηρεσιών αλλά και εταιρειών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών θα αναπτύξουν και θα παρουσιάσουν επιτυχημένες υλοποιήσεις έργων και νέες προτάσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, αλλά και χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχών λύσεων σε ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων, Διαδικασίες Σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και εξέλιξης των Πληροφορικών Συστημάτων στον Δημόσιο τομέα.

  2η Συνεδρίαση [12:00-14:30 ]

  Βασικές Πολιτικές για τον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τον πολίτη.

  Εξετάζονται και παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα τεχνολογιών ΤΠΕ και επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε τομείς όπως: Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Προσωπικού [ΗR], , Data Centers και Cloud, επιχειρησιακές εφαρμογές ΕRP, Ανοιχτά Δεδομένα και Portals, Τεχνολογίες ΤΠΕ/ICT και μεθοδολογίες για την βελτίωση των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.

  Oι παρουσιάσεις αφορούν σε εν λειτουργία υποδομές ΤΠΕ, αλλά και έργα τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.

  Παρουσιάζονται επίσης Case Studies Δημοσίων Συστημάτων Πληροφορικής σε σημαντικούς τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως Δημοτολόγιο, Κάρτα πολίτη, Ψηφιακές Υπογραφές, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Φορολογία, Δικαιοσύνη, Ασφάλεια δεδομένων.

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

  1η Συνεδρίαση [10:00-11:30]

  GDPR και Ψηφιακή Ασφάλεια: Είναι απλά «κενό γράμμα» για τον Δημόσιο τομέα ή τομείς κρίσιμης σημασίας για την λειτουργία του; Τον Μάιο 2018 ξεκινά η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

  O Κανονισμός επηρεάζει και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις του. Ο Κανονισμός GDPR επηρεάζει κάθε Δημόσιο Οργανισμό και Φορέα που διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο κάθε μορφής προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής.

  2η Συνεδρίαση [12:00-14:30]

  GDPR και Ψηφιακή Ασφάλεια [συνέχεια]: Έγγραφα, Πιστοποιητικά, Ψηφιακές Υπογραφές, Κρατικά Έγγραφα διαβαθμισμένης Ασφάλειας, Κρατικά Portals και άλλες δεκάδες κρίσιμες εφαρμογές πρέπει να είναι «θωρακισμένες» απέναντι από ψηφιακές απειλές.

  Πόσο ασφαλή είναι δημόσια δεδομένα σε υποδομές Cloud, αλλά και στις συμβατικές που συνεχίσουν την λειτουργία τους;

  3η Συνεδρίαση σε Ολομέλεια [15:00-16:00]

  Στρατηγικές, Πολιτικές και Υλοποίηση Έργων ΤΠΕ/ICT Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Έχουμε καθυστερήσει και πόσο? Η συνεδρίαση θα γίνει σε Ολομέλεια κατά την οποία κυβερνητικοί και πολιτικοί παράγοντες, ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, εκπρόσωποι Φορέων και εταιρειών, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές θα αναφερθούν στην πορεία υλοποίησης υφιστάμενων και νέων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Δημόσια Διοίκηση.

  Η πορεία των έργων βρίσκεται, σύμφωνα με πλήθος απόψεων, σε κρίσιμο σημείο καμπής και είναι επιτακτική η αναγκαιότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών για την ταχύτερη υλοποίηση των έργων ψηφιακής τεχνολογίας.

  Σε όλες τις Συνεδρίες έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν κυβερνητικοί παράγοντες, Στελέχη Δημοσίων Υπηρεσιών με ευθύνη στους τομείς Διοίκησης, Πληροφορικής, καθώς και στελέχη Επιχειρήσεων Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ψηφιακής Ασφάλειας, Νομικοί και Εμπειρογνώμονες.

  Για να δηλώσετε την συμμετοχή* σας στο συνέδριο πατήστε ΕΔΩ

  *Η συμμετοχή ειναι ΔΩΡΕΑΝ

 • Ο Πάρης Κορωναίος Head of eTraining στην Convert Group

  Μετά από μία πετυχημένη καριέρα ως Γενικός Διευθυντής στον GRECA o Πάρης Κορωναίος αναλαμβάνει καθήκοντα Head of eTraining στην Convert Group, ενός εκ των τεσσάρων BUs της εταιρείας. Θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της στρατηγικής του τμήματος όσο αφορά στα εκπαιδευτικά συνέδρια, τις ενδοεταιρικές εκπαιδεύσεις, τις ακαδημίες, τα e-learning προγράμματα και άλλες πρωτοβουλίες.

  “Ο Πάρης είναι ένα στέλεχος με αξιοσημείωτη πορεία στον κλάδο του eBusiness αλλά και πολύ αγαπητός σε όλους μας στον χώρο. Θα στηρίξουμε όλοι την προσπάθειά του για καλύτερη εκπαίδευση & δικτύωση των επαγγελματιών στο ηλ. επιχειρείν", δήλωσε ο Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO της Convert Group.

  Ο Πάρης Κορωναίος ασχολείται με τον κλάδο του eBusiness περισσότερο από μία δεκαετία, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση αρκετών πετυχημένων έργων.

  Πριν την Convert Group, κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GR.EC.A., επιτυγχάνοντας μαζί με το ΔΣ να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό μελών και εσόδων μέσα σε μία διετία.

  Στο παρελθόν, υπήρξε στέλεχος της Boussias Communications και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων - ΕΕΔΕ, ενώ είχε ιδρύσει τη δική του εταιρεία στο χώρο των ψηφιακών εκδόσεων.

  Περισσότερες πληροφορίες για την Convert Group στο convertgroup.com.

 • Η Generation Y στο Delphi Economic Forum

  Nο1 hashtag στο twitter - Άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα του Forum!

  Στο τρίτο Οικονομικό Forum των Δελφών βρέθηκε το τετραήμερο 1-4 Μαρτίου η Generation Y- International e-Business Experts, η οποία ως επίσημο μέλος του, συνέβαλε με τη πολυμελή ομάδα των εκπροσώπων της στην επιτυχημένη διεξαγωγή των εργασιών του.

  Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης η ομάδα Marketing διαχειρίστηκε σε πραγματικό χρόνο την ενημέρωση του παγκόσμιου online community και των social media του Forum, παρέχοντας άμεση, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις εργασίες, τις ομιλίες και την παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων του Οικονομικού Forum διατηρώντας μάλιστα το ενδιαφέρον γι’ αυτό στην κορυφή των social trends και τις τέσσερις μέρες διεξαγωγής του (Νο1 trend στο Twitter).

  Παράλληλα, η ομάδα Market Research, αξιοποιώντας την πολυετή γνώση της Generation Y και την εξειδίκευση των μελών της, διεξήγαγε πρωτογενή έρευνα μεταξύ των συμμετεχόντων του φόρουμ με σκοπό την συγκέντρωση πολύτιμων πληροφοριών για την ίδια τη διοργάνωση αλλά και την εμπειρία όσων συμμετείχαν σε αυτή.

  Στο πλαίσιο των εργασιών του Οικονομικού Forum των Δελφών, οι εκπρόσωποι της Generation Y είχαν επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπρόσωπους της πολιτικής, επιχειρηματικής και οικονομικής ελίτ της εγχώριας αλλά και της διεθνούς σκηνής.

  Η Generation Y συγχαίρει για ακόμα μία φορά την εταιρία SGT S.A. για την εξαιρετική διοργάνωση, αλλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Συμεών Τσομώκο προσωπικά για την άψογη συνεργασία.

   

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Open Source διαχείριση ή άλλη?

Κόμβος πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα και εφαρμογές που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες, εστιάζοντας ειδικότερα στην αξιοποίηση του web.

Newsletter

Subscribe to our newsletter. Don’t miss any news or stories.

We do not spam!