Image
Image
Image

Μόνο το 15% των ελληνικών ΜμΕ έχουν e-shop ή άλλο ψηφιακό κανάλι πωλήσεων Featured

Posted On Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 12:58 Written by

Παρουσιάστηκε εχθές σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ, η Ετήσια Έκθεση του ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις επιχειρήσεις».

H εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε για πρώτη φορά σε υβριδική μορφή συνδυάζοντας την δια ζώσης αλλά και την διαδικτυακή παρακολούθηση, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 250 συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κυβέρνησης, των κομμάτων, της αντιπολίτευσης, της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, της επιστημονικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Την Ετήσια Έκθεση 2021 ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασαν τα επιστημονικά στελέχη του ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ και εκ των συγγραφέων της Έκθεσης, κκ. Δημήτρης Γιακούλας, Λεωνίδας Βατικιώτης και Γιώργος Θανόπουλος.

Τα αποτελέσματα της Έκθεσης παρουσιάζονται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια κατά το δυνατό αναλυτική και συστηματική αποτύπωση του ευρύτερου μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος με την καταγραφή της πορείας σημαντικών οικονομικών μεγεθών.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται αρχικά το μικροοικονομικό περιβάλλον έχοντας ως πεδίο εστίασης τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και των υφεσιακών της συνεπειών στην κλαδική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας με βάση τα διαρθρωτικά στοιχεία  της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια, συστηματοποιούνται και συνοψίζονται τα ευρήματα των τακτικών Ερευνών Κλίματος του ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ καθώς και έκτακτων ερευνών που διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα ευρήματα εκείνα που προκύπτουν από τις Έρευνες Κλίματος και των έκτακτων ερευνών των δύο τελευταίων ετών, αποτυπώνοντας τη δυσμενή πορεία βασικών δεικτών για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι ο κύκλος εργασιών, η ζήτηση, η ρευστότητα, η επενδυτική δραστηριότητα και η βιωσιμότητα.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται ο απολογισμός και δίνονται προτάσεις πολιτικής σε σχέση με την ενδυνάμωση του ρόλου των ΜμΕ και την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Μόνο το 14,8% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσαν ότι διαθέτουν κάποιο σύστημα ηλεκτρονικών πωλήσεων ή συμμετοχής σε κάποια σχετική πλατφόρμα (Γράφημα 22). Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στον τομέα του εμπορίου με το 26,2% να απαντά θετικά έναντι περίπου του 11% που παρατηρήθηκε αντίστοιχα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση συστημάτων ηλεκτρονικών πωλήσεων ή συμμετοχής σε διαδικτυακή πλατφόρμα φαίνεται πως σχετίζεται με την ηλικία του επιχειρηματία, το εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και με την ηλικία της επιχείρησης και το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Πηγή: Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 2021

 

Ειδικότερα, το 22,8% και 18,2% των επιχειρηματιών που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 18-34 και 35-49 αντίστοιχα, έχουν ενσωματώσει σχετικά συστήματα στην επιχείρησή τους έναντι μόλις του 10,3% των επιχειρηματιών που είναι από 50 ετών και άνω. Επιπλέον, το 19,1% και το 18,8% των επιχειρήσεων με ηλικία έως 5 έτη και 5-10 έτη αντίστοιχα έχουν ενσωματώσει σχετικά συστήματα, έναντι του 12,2% και του 13% των επιχειρήσεων με ηλικία 10-15 έτη και πάνω από 15 έτη αντίστοιχα. Χαμηλό ποσοστό ενσωμάτωσης τέτοιων τεχνολογιών παρουσιάζουν επίσης οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (10,4%), όπως και οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 € (11%).

Ψηφιακό marketing
Στο ερώτημα εάν η επιχείρηση έχει υιοθετήσει εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ, ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ., τα ποσοστά ήταν σαφώς μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των ηλεκτρονικών πωλήσεων, όπως έχει αποτυπωθεί και σε άλλη μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Κυριάκου, 2021).

Συγκεκριμένα, το 50,1% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι έχει υιοθετήσει εργαλεία ψηφιακού marketing στην δραστηριότητα του (Γράφημα 23). Υψηλότερο ποσοστό υιοθέτησης εργαλείων ψηφιακού Marketing παρατηρούμε στις εμπορικές επιχειρήσεις και στις μεταποιητικές-βιοτεχνικές με 59,7% και 58,6% αντίστοιχα να απαντούν θετικά, έναντι του 46% στον τομέα των υπηρεσιών με 46%.

Πηγή: Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 2021

 

Όπως και στην περίπτωση των μέσων ηλεκτρονικού εμπορίου έτσι και στο ψηφιακό μάρκετινγκ οι νεότερες επιχειρήσεις φαίνεται να είναι πιο δραστήριες από τις παλαιότερες. Συγκεκριμένα το 54,9% και 53,9% των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν στην τελευταία πενταετία και εκείνων που έχουν ηλικία 5-10 έτη αντίστοιχα απάντησαν θετικά, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει στο 45,5% για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ 10 και 15 ετών πριν και στο 49,1% για επιχειρήσεις που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών.

Αντίστοιχα, έντονη θετική σχέση υπάρχει και με το εκπαιδευτικό επίπεδο του επιχειρηματία με 44,1% των αποφοίτων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να απαντούν θετικά, ενώ το ποσοστό σταδιακά ανεβαίνει στο 53% για αποφοίτους μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών.

Διαπιστώνεται μία σχεδόν γραμμική σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης καθώς ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και όσοι απασχολούν έως 1 εργαζόμενο συγκεντρώνουν περίπου 42%-44% των θετικών απαντήσεων, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά καθώς αυξάνονται οι εργαζόμενοι, φτάνοντας στο 67% για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 11 εργαζομένους.

Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το χαμηλότερο ποσοστό θετικών απαντήσεων παρατηρήθηκε στις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000€ (44,9%).

Από τα παραπάνω ευρήματα φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν ενσωματώσει στη δραστηριότητά τους ακόμα και ψηφιακά συστήματα χαμηλής τεχνολογικής έντασης. Παρόλο που είναι κοινός τόπος ότι η πανδημική κρίση έχει επιταχύνει τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού, μόλις το 11% των επιχειρήσεων που απάντησαν ότι έχουν ενσωματώσει συστήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων ή/και διαδικασίες ψηφιακού μάρκετινγκ, ανέπτυξαν τη λειτουργία αυτή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η συντριπτική πλειονότητα (89%) απάντησε ότι την είχε αναπτύξει πριν την περίοδο της πανδημίας. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έκθεσης εδώ.

 

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Image
Image
Image

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Image
Image
Image

Κόμβος πληροφόρησης για θέματα και εφαρμογές που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter για να λαμβάνετε τα πιο hot άρθρα στο email σας!